แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์ (PR)

ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
EN001 English for Everyday Communication 3
CA001 Communication : Theories and Practices 3
EN001 English for Everyday Communication
CA001 Communication : Theories and Practices
CA005 Art of Storytelling 3
CA004 Digital Photography 3
CA009 Media and Entertainment Business 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3
รวม   18

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
EN001 English for Everyday Communication
CA001 Communication : Theories and Practices
EN002 English for Social Communication 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
CA002 Media Law & Ethics 3
CA006 Marketing Communications in Digital Age 3
CA008 Trends in Communication Technology 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
CA005 Art of Storytelling
CA004 Digital Photography
EN002 English for Social Communication
  รวม

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
EN003 English for Global Communication 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
CA003 Art of Speaking 3
CA111 Introduction to Public Relations 3
PR201 Persuasion in Public Relations 3
PR202 Stakeholder  Relationship Management 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
GE006 Asia and the Global Community 3
GE008 Health and Wellness for Life 3
EN303 English for Communication Arts Profession 3
CA007 Media and Information Literacy 3
PR203 Corporate Reputation Management 3
PR204 Personal Image and Impression Management 3
CA112 Introduction to Journalism วิชาโทเลือก 1 วิชา 3
CA113 Introduction to Advertising
CA114 Introduction to Performing Arts
CA115 Introduction to Broadcasting
CA116 Introduction to Film
CA117 Branding and Brand Communication
  รวม 21

ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
CA009 Media and Entertainment Business
GE001 Thinking Skills for Learning
  รวม

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
GE005 Creative Leadership Skills 3
PR301 Digital Photography and Graphic Design for Public Relations 3
PR302 Strategic Public Relations Writing 3
PR311 Public Relations for Entertainment Industry เลือก 1 วิชา 3
PR312 Public Relations for Celebrity
PR313 Online Community Engagement and Influencer Management
  Minor #1 3
  Free Elective 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
PR303 Public Relations Research and Evaluation 3
PR314 New Media and Public Relations Production 3
PR315 Organizational Communication เลือก 1 วิชา 3
PR316 Content Design and Management for Digital Platform
PR317 Global Public Relations
  Minor #2 3
  Minor #3 3
  Free Elective 3
  รวม 18

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
PR401 Strategic Public Relations Planning 3
PR411 Issue Management and Crisis Communication 3
PR412 Public Relations for Travel Industry เลือก 1 วิชา 3
PR413 Channel Planning for Strategic Public Relations
PR414 Public Relations and Brand Activation*
  Minor #4 3
  Minor #5 3
  Free Elective 3
  รวม 18

*หมายเหตุ : วิชา PR409 มีค่าห้องปฏิบัติการ 1500 บาท

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1
PR402 Seminar in Public Relations Issues 3
PR403 Public Relations Professional Internship เลือก 1 วิชา 3
PR404 Public Relations Project
  รวม 6