โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Bachelor of Communication Arts Program in Public Relations)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
ชื่อย่อ (ไทย) นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Communication Arts (Public Relations)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Com.Arts (Public Relations and Reputation Management)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

Course No. Credits

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

96 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

9 หน่วยกิต