รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003*
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน
ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006*
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (36 หน่วยกิต)
อก. 303
EN 303
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts Profession
3
นศ. 001
CA 001
สื่อสาร: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ
Communication: Theories and Practices
3
นศ. 002
CA 002
กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
Media Law and Ethics
3
นศ. 003
CA 003
ศิลปะแห่งการพูด
Art of Speaking
3
นศ. 004
CA 004
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3
นศ. 005
CA 005
ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง
Art of Storytelling
3
นศ. 006
CA 006
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
Marketing Communications in Digital Age
3
นศ. 007
CA 007
การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
Media and Information Literacy
3
นศ. 008
CA 008
แนวโน้มเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
Trends in Communication Technology
3
นศ. 009
CA 009
สื่อและธุรกิจบันเทิง
Media and Entertainment Business
3
เลือกเรียน 2 วิชาที่ตรงกับสาขาวิชาเอกและวิชาโทของตนเอง (6 หน่วยกิต)
นศ. 111
CA 111
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
3
นศ. 112
CA 112
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
3
นศ. 113
CA 113
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
3
นศ. 114
CA 114
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
3
นศ. 115
CA 115
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
3
นศ. 116
CA 116
ภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
3
นศ. 117
CA 117
การสร้างตราและการสื่อสารตรา
Branding and Brand Communications
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)
ปช. 201
PR 201
การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
Persuasion in Public Relations
3
ปช. 202
PR 202
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholder Relationship Management
3
ปช. 203
PR 203
การบริหารชื่อเสียงองค์กร
Corporate Reputation Management
3
ปช. 204
PR 204
การบริหารภาพลักษณ์บุคคล
Personal Image and Impression Management
3
ปช. 301
PR 301
การถ่ายภาพดิจิทัลและการออกแบบกราฟิกส์เพื่องานประชาสัมพันธ์
Digital Photography and Graphic Design for Public Relations
3
ปช. 302
PR 302
การเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
Strategic Public Relations Writing
3
ปช. 303
PR 303
การวิจัยและการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์
Public Relations Research and Evaluation
3
ปช. 401
PR 401
การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
Strategic Public Relations Planning
3
ปช. 402
PR 402
สัมมนาประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์
Seminar in Public Relations Issues
3
ปช. 403
PR 403
ปช. 404
PR 404
การฝึกงานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
Public Relations Professional Internship
โครงการประชาสัมพันธ์
Public Relations Project
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15หน่วยกิต)
นักศึกษาเลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ปช. 311
PR 311
การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมบันเทิง
Public Relations for Entertainment Industry
3
ปช. 312
PR 312
การประชาสัมพันธ์บุคคลผู้มีชื่อเสียง
Public Relations for Celebrity
3
ปช. 313
PR 313
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนออนไลน์และการบริหารจัดการผู้นำความคิด
Online Community Engagement and Influencer Management
3
ปช. 314
PR 314
การผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่องานประชาสัมพันธ์
New Media and Public Relations Production
3
ปช. 315
PR 315
การสื่อสารองค์กร
Organizational Communication
3
ปช. 316
PR 316
การออกแบบและการจัดการสารสำหรับสื่อดิจิทัล
Content Design and Management for Digital Platform
3
ปช. 317
PR 317
การประชาสัมพันธ์ระดับสากล
Global Public Relations
3
ปช. 411
PR 411
การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
Issue Management and Crisis Communication
3
ปช. 412
PR 412
การประชาสัมพันธ์เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Public Relations for Travel Industry
3
ปช. 413
PR 413
การวางแผนสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
Channel Planning for Strategic Public Relations
3
ปช. 414
PR 414
การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแบรนด์
Public Relations and Brand Activation
3
กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1. กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯ กำหนดให้เป็นวิชาโท
2. กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท
3. กลุ่มวิชาที่ภาควิชาการประชาสัมพันธ์กำหนดให้เป็นวิชาโท
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
กลุ่มวิชาโทการประชาสัมพันธ์
(สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์) นักศึกษาเรียน 5 วิชา ดังต่อไปนี้
ปช. 203
PR 203
การบริหารชื่อเสียงองค์กร
Corporate Reputation Management

3

ปช. 204
PR 204
การบริหารภาพลักษณ์บุคคล
Personal Image and Impression Management

3

ปช. 302
PR 302
การเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
Strategic Public Relations Writing

3

ปช. 315
PR 315
การสื่อสารองค์กร
Organizational Communication

3

ปช. 414
PR 414
การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแบรนด์
Public Relations and Brand Activation

3

หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
ปช. 551
PR 551
การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Public Relations for Small and Medium Business Enterprises
3
ปช. 552
PR 552
การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง
Political Public Relations
3
ปช. 553
PR 553
การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Public Relations for Creative Industries
3
ปช. 554
PR 554
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์การสาธารณกุศล
Public Relations in Governmental Institutions and Charitable Organizations
3
ปช. 555
PR 555
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
Health Communication
3
ปช. 556
PR 556
การประชาสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองประสานประโยชน์
Public Relations and Lobbyist
3
นศ. 551
CA 551
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3
นศ. 552
CA 552
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ
International Mass Communication
3
นศ. 553
CA 553
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Development Communication
3
นศ. 554
CA 554
การบริการวิชาการแก่สังคม
Integrated Academic social Responsibility
3
นศ. 555
CA 555
การจัดโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม
Social Engagement Project
3
นศ. 556
CA 556
การจัดการเทศกาลดนตรี
Music Festival Management
3
นศ. 557
CA 557
การปฏิบัติการเทศการดนตรี
Music Festival Workshop
3
นศ. 558
CA 558
วิทยาการทหาร
Military Science
3
นศ. 559
CA 559
การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
National Security Development
3