โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักประชาสัมพันธ์
 • พนักงานสื่อสารองค์กร
 • พนักงานบริษัทตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์
 • พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
 • พนักงานบริษัทรับออกแบบและจัดกิจกรรม
 • พนักงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ชุมชนสัมพันธ์
 • สื่อมวลชนสัมพันธ์
 • นักวิจัย
 • นักวิเคราะห์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • นักเขียน
 • นักถ่ายภาพ
 • นักออกแบบ
 • นักผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • นักประชาสัมพันธ์อิสระ