แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

ศิลปะการแสดง (PFA)

ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
EN001 English for Everyday Communication เรียน 1/1 3
PFA107 Aspects of Performing Arts 3
PFA107 Aspects of Performing Arts เรียน 1/2 3
CA005 Art of Storytelling 3 3
CA010 Modern Communication and Global Society 3 3
PFA110 Fundamental Acting 3 3
PFA001 Theatre Production I 3 3
   รวม 18 15

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
EN001 English for Everyday Communication 3
EN002 English for Social Communication 3
CA015 Art and Socio-Cultural Research Workshop 3 3
PFA110 Fundamental Acting
PFA107 Aspects of Performing Arts
PFA211 Acting I : Human Essence and the Craft of Acting 3 3
PFA001 Theatre Production I
PFA002 Theatre Production II 3 3
PFA131 Scenography Workshop 3 3
PFA141 Theatre for Development 3 3
   รวม 18 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
EN002 English for Social Communication 3
CA005 Art of Storytelling
PFA211 Acting I : Human Essence and the Craft of Acting
 รวม 3

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
CA010 Modern Communication and Global Society
PFA002 Theatre Production II
PFA003 Theatre Production III 3 3
PFA114 Actor’s Tools Preparation and Stage Movement I 3 3
PFA154 Historiography of World Theatre 3 3
PFA212 Acting II : Approach for Realism and Naturalism 3 3
PFA510 Fundamental Directing 3 3
EN003 English for Global Communication 3 3
  รวม 18 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
CA014 The Art of Conceptual Photography 3 3
PFA003 Theatre Production III
PFA004 Theatre Production IV 3 3
PFA115 Actor’s Tools Preparation and Stage Movement II 3 3
PFA151 World Dramatic Literature 3 3
PFA312 Acting III : The Art of Stage Acting 3 3
PFA513 Directing 3 3
   รวม 18 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
PFA004 Theatre Production IV
   รวม    

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
GE007 Art of Life 3 3
CA016 Spirit of Art and Life in Southeast Asian 3 3
PFA121 Playwriting Workshop 3 3
PFA815 Integrated Marketing Communications for Performing Arts 3 3
PFA411 Acting IV : The Art of Acting for Television and Film เลือก 1 วิชา 3 3
PFA514 Directing for Television and Film
PFA333 Scenic Design
PFA433 Costume Design
PFA533 Lighting Design
PFA631 Media Design for Performing Arts
PFA425 Sit-Com Writing Workshop
   รวม

18

18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3 3
GE005 Creative Leadership Skills 3 3
PFA413 Acting Master Class เลือก 1 วิชา 3 3
PFA515 Directing Master Class
PFA334 Advanced Scenic Design
PFA434 Advanced Costume Design
PFA534 Advanced Lighting Design
PFA632 Advanced Media Design for Performing Arts
PFA426 The Art of Adaptation for Stage, Television and Film
PFA615 Oral Interpretation 3 3
   รวม 12 12

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
CA012 Arts and Politics 3 3
PFA913 Degree Project in Performing Arts Preparatory 3 3
  Free Elective Course (1) 3 3
  รวม 12 12

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา รุ่น 1/1 รุ่น 1/2
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3 3
GE006 Asia and the Global Community 3 3
PFA914 Degree Project in Performing Arts 4 4
  Free Elective Course (2) 3 3
  รวม 13 13