โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม (ไทย) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Fine Arts Program in Performing Arts

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม    (ไทย) ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ชื่อย่อ     (ไทย) ศล.บ. (ศิลปะการแสดง)
ชื่อเต็ม    (อังกฤษ) Bachelor of Fine Arts (Performing Arts)
ชื่อย่อ     (อังกฤษ) B.F.A. (Performing Arts)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        127     หน่วยกิต

Course No. Credits

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9      หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6      หน่วยกิต

ข.หมวดวิชาเฉพาะ

91   หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาแกน 21     หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 70  หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐาน 21  หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ 36  หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ 7   หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 6   หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

 6   หน่วยกิต

สาขาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง

ไม่ว่าธุรกิจบันเทิงใดย่อมต้องอาศัยทักษะการแสดง นักศึกษาทุกคนจะได้รับประสบการณ์จริง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตลอด 4 ปี (Work-based learning) โดยร่วมปฏิบัติงานทุกด้าน และผลิตผลงานในด้านที่ตนเลือกเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นละครเวที ละครหรือรายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดงถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ มุ่งเน้นทั้งด้านการแสดง การกำกับ การเขียนบท และการออกแบบเพื่อการแสดง นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกความถนัดและเจาะลึกเฉพาะทางเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ เพื่อปั้นดินให้เป็นดาวที่จะส่องประกายในวงการบันเทิงอย่างยั่งยืน

ผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกด้วยผลงานสารนิพนธ์ที่ตนเอง เป็นผู้เลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ผลงานการแสดง 2. บทละคร / บทภาพยนตร์ 3. ผลงานออกแบบเพื่อธุรกิจบันเทิง (สำหรับการแสดงสด หรือ รูปแบบดิจิตอล) 4. ผลงานกำกับละคร / กำกับภาพยนตร์ / กำกับรายการ

ทุกผลงานจะผ่านการเตรียมความพร้อมร่วมกับคณาจารย์และมืออาชีพเพื่อมาตรฐานระดับโลก และเปิดแสดงสู่สาธารณะ

สาขาศิลปะการแสดงนานาชาติ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ต่างชาติพันธ์และภาษา สาขานี้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรม และบทบาทของศิลปะการแสดงที่มีต่อโลกทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค นักศึกษาจะเรียนรู้ทั้งทักษะการแสดงและวรรณกรรมที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ อีกทั้งเข้าถึงรากเหง้าแห่งศาสตร์และศิลป์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกความชำนาญเฉพาะทาง ระหว่าง การศึกษาการแสดงนานาชาติ และ ความชำนาญด้านวรรณกรรมการละครและนาฏกรรมพินิจ

ผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกด้วยผลงานสารนิพนธ์ที่ตนเองเป็น ผู้เลือกหัวข้อดังต่อไปนี้ งานวิจัยด้านศิลปะการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ