รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3

tr>

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต หน่วยกิต
(วิชาทางปฏิบัติการ 61 หน่วยกิต และวิชาทางทฤษฎี 30 หน่วยกิต)
1) กลุ่มวิชาแกน (21 หน่วยกิต)
นศ. 005
CA 005
ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง
Art of Storytelling
3
นศ. 012
CA 012
ศิลปะกับการเมือง
Arts and Politics
3
นศ. 014
CA 014
ศิลปะการถ่ายภาพเชิงความคิด
The Art of Conceptual Photography
3
นศ. 016
CA 016
จิตวิญญาณแห่งศิลปะและชีวิตในอุษาคเนย์
Spirit of Art and Life in Southeast Asia
3
ศปส. 107
PFA 107
ศิลปะการแสดงนิทรรศน์
Aspects of Performing Arts
3
ศปส. 151
PFA 151
วรรณกรรมการละครสากล
World Dramatic Literature
3
ศปส. 154
PFA 154
ประวัติศาสตร์การละครสากล
Historiography of World Theatre
3
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (70 หน่วยกิต)
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (21 หน่วยกิต)
นศ. 010
CA 010
การสื่อสารสมัยใหม่กับสังคมโลก
Modern Communication and Global Society
3
นศ. 015
CA 015
ปฏิบัติการวิจัยศิลปะและสังคมวัฒนธรรม
Art and Socio-Cultural Research Workshop
3
ศปส. 110*
PFA 110
พื้นฐานการแสดง
Fundamental Acting
3
ศปส. 121*
PFA 121
ปฏิบัติการงานเขียนบทละครเวที
Playwriting Workshop
3
ศปส. 131*
PFA 131
ปฏิบัติการงานออกแบบเพื่อการแสดง
Scenography Workshop
3
ศปส. 141*
PFA 141
ละครเพื่อการพัฒนา
Theatre for Development
3
ศปส. 815
PFA 815
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อศิลปะการแสดง
Integrated Marketing Communications for Performing Arts
3
*หมายเหตุ รายวิชาที่เป็นวิชาทางปฏิบัติการ รวม 12 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาบังคับ (36 หน่วยกิต)
ศปส. 001*
PFA 001
งานสร้างละคร 1
Theatre Production I
3
ศปส. 002*
PFA 002
งานสร้างละคร 2
Theatre Production II
3
ศปส. 003*
PFA 003
งานสร้างละคร 3
Theatre Production III
3
ศปส. 004*
PFA 004
งานสร้างละคร 4
Theatre Production IV
3
ศปส. 114*
PFA 114
การเตรียมความพร้อมของนักแสดงและการเคลื่อนไหวบนเวที 1
Actor’s Tools Preparation and Stage Movement I
3
ศปส. 115*
PFA 115
การเตรียมความพร้อมของนักแสดงและการเคลื่อนไหวบนเวที 2
Actor’s Tools Preparation and Stage Movement II
3
ศปส. 211*
PFA 211
การแสดง 1 : แก่นมนุษย์และงานแสดง
Acting I : Human Essence and the Craft of Acting
3
ศปส. 212*
PFA 212
การแสดง 2 : วิถีเพื่อการแสดงละครสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
Acting II : Approach for Realism and Naturalism
3
ศปส. 312*
PFA 312
การแสดง 3 : ศิลปะการแสดงละครเวที
Acting III : The Art of Stage Acting
3
ศปส. 510*
PFA 510
พื้นฐานการกำกับการแสดง
Fundamental Directing
3
ศปส. 513*
PFA 513
การกำกับการแสดง
Directing
3
ศปส. 615*
PFA 615
การอ่านเพื่อสื่อความหมาย
Oral Interpretation
3
*หมายเหตุ รายวิชาที่เป็นวิชาทางปฏิบัติการ รวม 36 หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ (7 หน่วยกิต)
ศปส. 913*
PFA 913
การเตรียมโครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts Preparatory
3
ศปส. 914*
PFA 914
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Degree Project in Performing Arts
4
*หมายเหตุ รายวิชาที่เป็นวิชาทางปฏิบัติการ รวม 7 หน่วยกิต
2.4) กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศปส. 333*
PFA 333
การออกแบบฉาก
Scenic Design
3
ศปส. 334*
PFA 334
การออกแบบฉากขั้นสูง
Advanced Scenic Design
3
  หรือ  
ศปส. 411*
PFA 411
การแสดง 4 : ศิลปะการแสดงสำหรับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
Acting IV : The Art of Acting for Television and Film
3
ศปส. 413*
PFA  413
การแสดงขั้นสูง
Acting Master Class
3
  หรือ  
ศปส. 425*
PFA 425
ปฏิบัติการงานเขียนบทซิท-คอม
Sit-Com Writing Workshop
3
ศปส. 426*
PFA 426
ศิลปะการดัดแปลงสำหรับเวที โทรทัศน์และภาพยนตร์
The Art of Adaptation for Stage, Television and Film
3
  หรือ  
ศปส. 433*
PFA 433
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
Costume Design
3
ศปส. 434*
PFA 434
การออกแบบเครื่องแต่งกายขั้นสูง
Advanced Costume Design
 
3
  หรือ  
ศปส. 514*
PFA 514
การกำกับการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
Directing for Television and Film
3
ศปส. 515*
PFA 515
การกำกับการแสดงขั้นสูง
Directing Master Class
3
  หรือ  
ศปส. 533*
PFA 533
การออกแบบแสง
Lighting Design
3
ศปส. 534*
PFA 534
การออกแบบแสงขั้นสูง
Advanced Lighting Design
3
  หรือ  
ศปส. 631*
PFA 631
การออกแบบสื่อเพื่อศิลปะการแสดง
Media Design for Performing Arts
3
ศปส. 632*
PFA 632
การออกแบบสื่อขั้นสูงเพื่อศิลปะการแสดง
Advanced Media Design for Performing Arts
3
*หมายเหตุ รายวิชาที่เป็นวิชาทางปฏิบัติการ รวม 6 หน่วยกิต (เลือกเรียน 2 วิชา)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือรายวิชาเลือกเสรีที่คณะนิเทศศาสตร์
หรือภาควิชาอื่นของคณะเปิดสอน หรือรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชาศิลปะการแสดงเปิดสอน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
ศปส. 711
PFA 711
การละครชาติพันธุ์และการประวัติศาสตร์ศึกษา: ประเด็นและกระบวนวิธี
Theatre Ethno-Historiography Studies: Issues and Methods
3
ศปส. 712
PFA 712
ละครหุ่น
Pupetry
3
ศปส. 713
PFA 713
ละครใบ้
Mime
3
ศปส. 714
PFA 714
นาฏลีลาร่วมสมัย
Contemporary Dance
3
ศปส. 715
PFA 715
นาฏศิลป์ไทย
Thai Dance
3
ศปส. 716
PFA 716
แนวโน้มศิลปะในละคร โทรทัศน์ และภาพยนตร์
Art Trend in Theatre, Television and Film
 
ศปส. 717
PFA 717
วาดสีฉาก
Scene Painting
3
ศปส. 718
PFA 718
ประวัติการละคร
History of Theatre
3
ศปส. 719
PFA 719
การศึกษาการแสดงสากล
World Performing Arts Studies
3
ศปส. 720
PFA 720
ละครตะวันออก
Oriental Drama
3
ศปส. 721
PFA 721
โอเปรา
Opera
3
ศปส. 722
PFA 722
ละครเบรคชท์
Brechtian Theatre
3
ศปส. 723
PFA 723
ละครแอบเสิร์ด
Adsurd Theatre
3
ศปส. 724
PFA 724
ผู้หญิงในละคร
Women in Drama and Theatre
3
ศปส. 725
PFA 725
ละครในการศึกษา
Theatre in Education
3
ศปส. 726
PFA 726
การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Acting for Personality Development
3
ศปส. 727
PFA 727
ละครเพลง
Musical Theatre
3
ศปส. 728
PFA 728
ละครสำหรับเด็ก
Theatre for Children
3
ศปส. 729
PFA 729
ทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง
Theories of Acting and Directing
3
ศปส. 730
PFA 730
ละครแนวทดลอง
Experimental Theatre
3
ศปส. 731
PFA 731
เชคสเปียร์ในสังคมร่วมสมัย
Shakespeare in Contemporary Society
3
ศปส. 732
PFA 732
โศกนาฏกรรม
Tragedy
3
ศปส. 733
PFA 733
สุขนาฏกรรม
Comedy
3
ศปส. 734
PFA 734
ภูมิหลังและวิวัฒนาการการละครไทย
Background and Development of Thai Theatre
3
ศปส. 735
PFA 735
การละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Southeast Asian Theatre Studies
3
ศปส. 736
PFA 736
การศึกษาและวิจัยเอกเทศศิลปะการแสดงนานาชาติ
Individual Study and Research in International Performing Arts
3
ศปส. 737
PFA 737
การศึกษาแนวโน้มศิลปะการแสดงร่วมสมัย
Contemporary Trend in Performing Arts
3
ศปส. 738
PFA 738
ประเภทและแนวละคร : จากบทสู่การแสดง
Genres and Styles of Plays : From Text to Performance
3
ศปส. 739
PFA 739
ขับร้องและดนตรี
Musical Performance
3
ศปส. 743
PFA 743
วรรณคดีสุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation of Literature
3
ศปส. 744
PFA 744
นักเขียนบทละครและการสร้างสรรค์งาน
Playwrights and Playwriting
3
ศปส. 745
PFA 745
ละคร ภาพยนตร์ นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ
Theatre, Film, Narrative : Transformation of Style
3
ศปส. 746
PFA 746
ละครกับสังคม
Drama and Society
3
ศปส. 747 P
FA 747
ละครสร้างสรรค์
Creative Drama
3
ศปส. 748
PFA 748
ละครบำบัดเบื้องต้น
Fundamental of Dramatherapy
3
ศปส. 749
PFA 749
ระบบการศึกษาเปรียบเทียบ
Comparative Education System
3
ศปส. 750
PFA 750
ละครและการศึกษา : บูรณาการเพื่อพัฒนามนุษย์
Drama and Education : The Integration for Human Development
3
ศปส. 751
PFA 751
ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 1
Theatre in Education Practicum I
3
ศปส. 752
PFA 752
ปฏิบัติการละครประเด็นศึกษา 2
Theatre in Education Practicum II
3
ศปส. 753
PFA 753
ปฏิบัติการละครชุมชน
Community Theatre Practicum
3
ศปส. 754
PFA 754
สื่อพื้นบ้านของไทย
Thai Traditional Media
3
ศปส. 755
PFA 755
สื่อพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asian’s Traditional Media
3
ศปส. 756
PFA 756
โครงการศิลปะการแสดงสากล
World Performance Project
3
ศปส. 757
PFA 757
สร้างเสริมประสบการณ์ศิลปะการแสดงนานาชาติ
International Performing Arts Internship
3
ศปส. 758
PFA 758
จิตวิทยาในวรรณกรรมการละคร
Psychology in Dramatic Literature
3
ศปส. 759
PFA 759
วรรณกรรมการละครตะวันออก
Eastern Dramatic Literature
3
ศปส. 760
PFA 760
วรรณกรรมการละครไทย
Thai Dramatic Literature
3
ศปส. 761
PFA 761
ปฏิบัติการวิจารณ์การละคร
Drama and Theatre Criticism Workshop
3
ศปส. 762
PFA 762
ปฏิบัติการนาฏกรรมพินิจ
Dramaturgy Workshop
3
ศปส. 763
PFA 763
ละครไทยในสังคมร่วมสมัย
Thai Drama in Contemporary Society
3
*หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโทที่สาขาวิชาศิลปะการแสดงรับผิดชอบ เปิดให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์ หรือคณะวิชาอื่น
ศปส. 001*
PFA 001
งานสร้างละคร 1
Theatre Production I
3
ศปส. 110*
PFA 110
พื้นฐานการแสดง
Fundamental Acting
3
ศปส. 141*
PFA 141
การละครเพื่อการพัฒนา
Theatre for Development
3
ศปส. 151*
PFA 151
วรรณกรรมการละครสากล
World Dramatic Literature
3
ศปส. 815
PFA 815
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อศิลปะการแสดง
Integrated Marketing Communications for Performing Arts
3
*หมายเหตุ รายวิชาที่เป็นวิชาทางปฏิบัติการ