โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • ผู้กำกับการแสดง (Director)
 • ผู้อำนวยการผลิต (Producer)
 • นักแสดง (Actor)
 • นักร้อง (Vocalist)
 • นาฎยศิลปิน (Dancer)
 • ผู้ฝึกสอนการแสดง (Acting Coach)
 • นักออกแบบลีลา (Choreographer)
 • ผู้เขียนบทละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์ (Playwright, Script Writer for TV and Film)
 • ผู้กำกับภาพ (Director of Photography)
 • นักออกแบบกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ (CG Designer)
 • ผู้ลำดับภาพ (Editor)
 • ผู้สร้างสรรค์รายการ (Creative)
 • ผู้ออกแบบเพื่อการแสดง (Theatre Designer)
 • ผู้ออกแบบแสง (Lighting Designer)
 • ผู้จัดการโครงการศิลปะการแสดง (Performing Arts Project Manager)
 • ผู้ควบคุมการแสดง (Show Master)
 • นักวิจารณ์ละครและภาพยนตร์ (Theatre and Film Critic)
 • นักวิชาการด้านศิลปะการละครและนาฏกรรมพินิจ (Dramaturg)
 • นักละครบำบัด (Therapist)
 • นักการละครเพื่อการพัฒนา (Drama for Development Practitioner)
 • นักมานุษยวิทยาการละคร (Drama Anthropologist)