ศิษย์เก่า

คุณ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล

คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่ 35

คุณดนู ชุตินาวี

คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่  20

คุณยศภูมิ ดำรงค์เดชากูล

คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ