แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคปกติ

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN001 English for Everyday Communication 3
CA001 Communication : Theories and Practices 3
EN001 English for Everyday Communication
CA001 Communication : Theories and Practices
CA002 Media Law & Ethics 3
CA006 Marketing Communications in Digital Age 3
CA008 Trends in Communication Technology 3
GE007 Art of Life 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN001 English for Everyday Communication
EN002 English for Social Communication 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3
CA001 Communication : Theories and Practices
CA005 Art of Storytelling 3
CA004 Digital Photography 3
CA009 Media and Entertainment Business 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA006 Marketing Communications in Digital Age
EN002 English for Social Communication
   รวม

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN003 English for Global Communication 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
CA002 Media Law & Ethics
CA007 Media and Information Literacy 3
CA112 Introduction to Journalism 3
JR201 Convergence Journalism 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE005 Creative Leadership Skills 3
GE006 Asia and the Global Community 3
CA003 Art of Speaking 3
JR202 Convergence News Reporting 3
JR211 Creative Writing for Journalism 3
JR203 Journalism Research 3
CA111 Introduction to Public Relations วิชาโทเลือก 1 วิชา 3
CA113 Introduction to Advertising
CA114 Introduction to Performing Arts
CA115 Introduction to Broadcasting
CA116 Introduction to Film
CA117 Branding and Brand Communication
รวม

21

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA008 Trends in Communication Technology
GE007 Art of Life
   รวม

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN303 English for Communication Arts Profession 3
JR301 Innovation and Technology for Journalism 3
JR302 Visual Journalism 3
JR311 Journalistic Writing across Media 3
  Minor #1 3
  Free Elective 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
JR303 Convergence Journalism Editing 3
JR304 Graphic Design for Journalism 3
JR305 Television Journalism Workshop 3
  Minor #2 3
  Minor #3 3
  Free Elective 3
   รวม 18

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
JR411 Journalism Internship (หรือเลือกเรียน Individual Study) 3
JR413 Newspaper Workshop 3
JR401 Advanced Convergence News Reporting 3
  Minor #4 3
  Minor #5 3
  Free Elective 3
   รวม 18/21

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
JR412 Individual Study (หรือเลือกเรียน Journalism Internship) 3
JR402 Interpretation of Current Affairs 3
JR414 Magazine Workshop 3
  รวม 6/9
นักศึกษาที่ฝึกงานภาคฤดูร้อนลง Journalism Internship ในภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกงานภาคฤดูร้อนลง Individual Study ในภาคการศึกษาที่ 2