รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003*
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น
โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006*
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (36 หน่วยกิต)
อก. 303
EN 303
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts Profession
3
นศ. 001
CA 001
สื่อสาร: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ
Communication: Theories and Practices
3
นศ. 002
CA 002
กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
Media Law and Ethics
3
นศ. 003
CA 003
ศิลปะแห่งการพูด
Art of Speaking
3
นศ. 004
CA 004
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3
นศ. 005
CA 005
ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง
Art of Storytelling
3
นศ. 006
CA 006
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
Marketing Communications in Digital Age
3
นศ. 007
CA 007
การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
Media and Information Literacy
3
นศ. 008
CA 008
แนวโน้มเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
Trends in Communication Technology
3
นศ. 009
CA 009
สื่อและธุรกิจบันเทิง
Media and Entertainment Business
3
วิชาเอก และวิชาโทให้เลือกเรียน 2 วิชาที่ตรงกับวิชาเอกและโทของตนเอง (6 หน่วยกิต)
นศ. 111
CA 111
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
3
นศ. 112
CA 112
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
3
นศ. 113
CA 113
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
3
นศ. 114
CA 114
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
3
นศ. 115
CA 115
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
3
นศ. 116
CA 116
ภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
3
นศ. 117
CA 117
การสร้างตราและการสื่อสารตรา
Branding and Brand Communications
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)
วส. 201
JR 201
การหลอมรวมสื่อทางวารสารศาสตร์
Convergence Journalism
3
วส. 202
JR 202
การสื่อข่าวในยุคหลอมรวม
Convergence News Reporting
3
วส. 203
JR 203
การวิจัยทางวารสารศาสตร์
Journalism Research
3
วส. 301
JR 301
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่องานข่าว
Innovation and Technology for Journalism
3
วส. 302
JR 302
การสื่อสารด้วยภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
Visual Journalism
3
วส. 303
JR 303
การบรรณาธิการทางวารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวม
Convergence Journalism Editing
3
วส. 304
JR 304
การออกแบบกราฟิกเพื่องานวารสารศาสตร์
Graphic Design for Journalism
3
วส. 305
JR 305
การปฏิบัติการด้านวิทยุโทรทัศน์ในงานวารสารศาสตร์
Television Journalism Workshop
3
วส. 401
JR 401
การสื่อข่าวขั้นสูงในยุคหลอมรวม
Advanced Convergence News Reporting
3
วส. 402
JR 402
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
Interpretation of Current Affairs
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15หน่วยกิต)
วส. 211
JR 211
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่องานวารสารศาสตร์
Creative Writing for Journalism
3
วส. 311
JR 311
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ผ่านสื่อหลากหลายประเภท
Journalistic Writing across Media
3
วส. 411
JR 411
การฝึกงานวารสารศาสตร์
Journalism Internship
3
วส. 412
JR 412
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Individual Study
3
วส. 413
JR 413
การปฏิบัติการด้านหนังสือพิมพ์
Newspaper Workshop
3
วส. 414
JR 414
การปฏิบัติการด้านนิตยสาร
Magazine Workshop
3
กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เรียนเป็นวิชาโท
**การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
(วิชาโทสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาวารสารศาสตร์)
วส. 211
JR 211
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่องานวารสารศาสตร์
Creative Writing for Journalism
3
วส. 301
JR 301
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่องานข่าว
Innovation and Technology for Journalism
3
วส. 302
JR 302
การสื่อสารด้วยภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
Visual Journalism
3
วส. 304
JR 304
การออกแบบกราฟิกเพื่องานวารสารศาสตร์
Graphic Design for Journalism
3
วส. 402
JR 402
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
Interpretation of Current Affairs
3
หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
นศ. 551
CA 551
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3
นศ. 552
CA 552
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ
International Mass Communication
3
นศ. 553
CA 553
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Development Communication
3
นศ. 554
CA 554
การบริการวิชาการแก่สังคม
Integrated Academic Social Responsibility
3
นศ. 555
CA 555
การจัดโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม
Social Engagement Project
3
นศ. 556
CA 556
การจัดการเทศกาลดนตรี
Music Festival Management
3
นศ. 557
CA 557
การปฏิบัติการเทศกาลดนตรี
Music Festival Workshop
3
นศ. 558
CA 558
วิทยาการทหาร
Military Science
3
นศ. 559
CA 559
การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
National Security Development
3
วส. 551
JR  551
การสื่อข่าวกีฬา
Sport Reporting
3
วส. 552
JR 552
การสื่อข่าวบันเทิง
Entertainment Reporting
3
วส. 553
JR553
การเขียนเพื่อการท่องเที่ยวและวิถีชีวิต
Travel and Lifestyle Reviewer
3
วส. 554
JR 554
การถ่ายภาพแฟชั่น
Fashion Photography
3
วส. 555
JR 555
การถ่ายภาพวิถีชีวิต
Lifestyle Photography
3
วส. 556
JR 556
วารสารศาสตร์ด้านวิทยุกระจายเสียง
Radio Journalism
3
วส. 557
JR557
ทักษะการเป็นผู้ประกาศ
Newscaster Performance
3
วส. 558
JR 558
การผลิตสารคดีเชิงข่าว
News Documentary Production
3
วส. 559
JR 559
การสื่อสารสารสนเทศผ่านภาพในงานวารสารศาสตร์
Data and Information Visualization for Journalism
3