รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อคณะ คณะนิเทศศาสตร์ (School of Communication Arts)
ชื่อสาขา การผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม ( Event Production and MICE Management)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม)
แผนการศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่
คุณสมบัติ ม.6 ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ ปวช. หรือเทียบเท่า
ค่าเทอม ประมาณ 26,380 บาท  เทอม 1/1  (มิ.ย. – ก.ค.)  / ตลอดหลักสูตร 354,780 บาท

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด 1

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
ทุนการศึกษา
จบแล้วเป็นอะไร นักออกแบบอีเว้นท์และไมซ์
ออร์แกไนซ์เซอร์
นักจัดการอีเว้นท์และไมซ์
นักเขียนบทงานอีเว้นท์
นักออกแบบเวที
นักออกแบบแสง
นักออกแบบการแสดงนักออกแบบการแสดง
ผู้กำกับเวที
ผู้กำกับรายการ
ผู้อำนวยการผลิต
ผู้ผลิตสื่อภาพนิ่ง