อัลบั้มภาพห้องปฏิบัติการ

ห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ (Broadcasting Studio)
ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล อันทันสมัย ซึ่งมีขนาดห้องที่แตกต่างกันตามรูปแบบของการจัดรายการ เช่น

  • ห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ขนาดเล็ก (Studio 2: 12x17x7 m.)
  • ห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ขนาดใหญ่ (Studio 3: 15x22x7 m.)

สำหรับการจัดรายการตามวัตถุประสงค์การใช้งานประเภทต่าง ๆ เช่น รายการข่าว ละคร รายการวาไรตี้

    

ห้องบันทึกเสียง (Sound Recording Studio)
ห้องปฏิบัติการที่สามารถรองรับงานได้ตั้งแต่บันทึกเสียงทั่วไปจนถึงงานบันทึกเสียงที่มีความละเอียดซับซ้อน โดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานบันทึกเสียง (Digidesign Protools) โดยเฉพาะ เพื่อมาช่วยในการบันทึกเสียงในรูปแบบต่าง ๆ

    

ห้องจัดรายการวิทยุ (Radio Station)
ห้องสำหรับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ระบบระดับเดียวกับมืออาชีพหรือเรียกว่า ระบบ Radio Automation (RCS Software) ที่สามารถจะทำการออกอากาศแบบอัตโนมัติได้

    

PROFESSIONAL LEARNING
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างมือ อาชีพ ด้วยการบ่มเพาะองค์ความรู้ทั้งจากวิทยากร การฝึกฝนทักษะวิชาชีพ ตลอดจนศึกษาดูงานจากหน่วยงานด้านการผลิตรายการในประเทศและต่างประเทศ

    

นอกจากนั้นยังได้นำระบบ VR CAM Virtual Studio มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์อย่างเต็มรูปแบบ จนได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น Best Reference Site in Education Area on Television Production for the Virtual Studio Systems จาก FOR-A COMPANY LIMITED (JAPAN) โดยมีเป้าหมายในการเตรียมนักศึกษาให้ก้าวสู่การทำงานในระดับมืออาชีพได้อย่างมีศักยภาพ

COLLABORATIVE LEARNING
นอกจากการเรียนรู้ทั่วไปแล้วภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ยังนำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์มาเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
KNOWLEDGE SHARING
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในการผลิตรายการอย่างมืออาชีพ