แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (BR)

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN001 English for Everyday Communication 3
CA001 Communication : Theories and Practices 3
EN001 English for Everyday Communication
CA001 Communication : Theories and Practices
CA002 Media Law & Ethics 3
CA006 Marketing Communications in Digital Age 3
CA008 Trends in Communication Technology 3
GE007 Art of Life 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN001 English for Everyday Communication
EN002 English for Social Communication 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3
CA001 Communication : Theories and Practices
CA005 Art of Storytelling 3
CA004 Digital Photography 3
CA009 Media and Entertainment Business 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA006 Marketing Communications in Digital Age
EN002 English for Social Communication
  รวม

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN003 English for Global Communication 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
CA007 Media and Information Literacy 3
CA115 Introduction to Broadcasting 3
BR201 Broadcast Announcing 3
BR202 Scriptwriting 3
   รวม 21

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE006 Asia and the Global Community 3
CA002 Media Law & Ethics
CA003 Art of Speaking 3
BR203 Broadcast Production Design 3
BR204 Digital Media Production Techniques 3
CA111 Introduction to Public Relations วิชาโทเลือก 1 วิชา 3
CA112 Introduction to Journalism
CA113 Introduction to Advertising
CA114 Introduction to Performing Arts
CA116 Introduction to Film
CA117 Branding and Brand Communication
  Elective Course #1 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA008 Trends and Technology in Communication
GE007 Art of Life
   รวม

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN303 English for Communication Arts Profession 3
GE005 Creative Leadership Skills 3
BR311 Digital Radio Production 3
BR321 Sound Design in Broadcasting Choose1 Course 3
BR322 Virtual Studio Production
BR323 Motion Graphics
BR324 Broadcast Performance
  Minor Course#1 3
  Minor Course#2 3
  Elective Course#2 3
   รวม

21

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
BR301 Applied Research in   Broadcasting 3
BR302 Broadcast Insight 3
BR312 Digital Radio Station Operations 3
BR313 Digital Television Production I 3
  Minor Course#3 3
  Minor Course#4 3
  Elective Course#3 3
   รวม 21

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
BR401 Broadcast   Entrepreneurship 3
BR402 Special Issues in Broadcasting 3
BR411 Digital Television Production II 3
BR421 Short-form Production Choose 1 Course 3
BR422 YouTube Production
BR423 Newscast Production

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
BR403 Graduation Project Choose 1 Course 3
BR404 Broadcasting Project
   รวม

3