รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003*
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น
โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006*
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (36 หน่วยกิต)
อก. 303
EN 303
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts Profession
3
นศ. 001
CA 001
สื่อสาร: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ
Communication: Theories and Practices
3
นศ. 002
CA 002
กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
Media Law and Ethics
3
นศ. 003
CA 003
ศิลปะแห่งการพูด
Art of Speaking
3
นศ. 004
CA 004
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3
นศ. 005
CA 005
ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง
Art of Storytelling
3
นศ. 006
CA 006
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
Marketing Communications in Digital Age
3
นศ. 007
CA 007
การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
Media and Information Literacy
3
นศ. 008
CA 008
แนวโน้มเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
Trends in Communication Technology
3
นศ. 009
CA 009
สื่อและธุรกิจบันเทิง
Media and Entertainment Business
3
เลือกเรียน 2 วิชาที่ตรงกับสาขาวิชาเอกและวิชาโทของตนเอง (6 หน่วยกิต)
นศ. 111
CA 111
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
3
นศ. 112
CA 112
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
3
นศ. 113
CA 113
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
3
นศ. 114
CA 114
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
3
นศ. 115
CA 115
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
3
นศ. 116
CA 116
ภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
3
นศ. 117
CA 117
การสร้างตราและการสื่อสารตรา
Branding and Brand Communications
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  (27 หน่วยกิต)
วย.201
BR 201
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Announcing
3
วย.202
BR 202
การเขียนบท
Scriptwriting
3
วย.203
BR 203
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
Broadcast Production Design
3
วย.204
BR 204
เทคนิคการผลิตงานในสื่อดิจิทัล
Digital Media Production Techniques
3
วย.301
BR 301
การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Applied Research in Broadcasting
3
วย.302
BR 302
การศึกษาเชิงลึกในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Insights
3
วย.401
BR 401
การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Entrepreneurship
3
วย.402
BR 402
ประเด็นศึกษาในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Special Issues in Broadcasting
3
วย.403 BR 403
วย.404 BR 404
สารนิพนธ์ Graduation Project
หรือ โครงการเฉพาะด้านทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ Broadcasting Project
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  (18 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 4 รายวิชา
วย.311
BR 311
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล
Digital Radio Production
3
วย.312
BR 312
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล
Digital Radio Station Operations
3
วย.313
BR 313
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 1
Digital Television Production I
3
วย.411
BR 411
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 2
Digital Television Production II
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือกด้านทักษะการผลิตรายการ(เลือก 1 รายวิชา)
วย.321
BR 321
การออกแบบเสียงในงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
Sound Design in Broadcasting
3
วย.322
BR 322
การผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบเสมือนจริง
Virtual Studio Production
3
วย.323
BR 323
การสร้างภาพกราฟิกเคลื่อนไหวเพื่องานผลิต
Motion Graphics
3
วย.324
BR 324
การแสดงในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Performance
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือกด้านการผลิตรายการเฉพาะ (เลือก 1 รายวิชา)
วย.421
BR 421
การผลิตรายการประเภทรายการขนาดสั้น
Short-form Production
3
วย.422
BR 422
การผลิตรายการบนยูทูป
Youtube Production
3
วย.423
BR 423
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Newscast Production
3
วย.424
BR 424
การผลิตละครโทรทัศน์ 
TV Drama Production
3
กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เรียนเป็นวิชาโท
**การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาโท
นายกุลเชษฐ์ เล็กประยูร
– นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
– นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2536
วิชาโทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กำหนด ดังต่อไปนี้
วย.201
BR 201
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast  Announcing
3
วย.202
BR 202
การเขียนบท
Scriptwriting
3
วย.203
BR 203
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
Broadcast Production Design
3
วย.302
BR 302
การศึกษาเชิงลึกในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Insignts
3
วย.401
BR 401
การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Entrepreneurship
3
*หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต หน่วยกิต
วย.551
BR 551
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสังคม
Social Broadcasting
3
วย.552
BR 552
การผลิตรายการกีฬา
Sports Broadcasting
3
วย.553
BR 553
การออกแบบแสงสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์
Lighting Design for Television
3
วย.554
BR 554
การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
Voice Work in Broadcasting
3
วย.555
BR 555
ดนตรีในงานสื่อสารมวลชนร่วมสมัย
Music in Contemporary Mass Media
3
วย.556
BR 556
เพศในวัฒนธรรมประชานิยม
Genders in Popular Culture
3
วย.557
BR 557
การถ่ายภาพวิดีทัศน์ทางอากาศ
Aerial Videography
3
นศ.551
CA 551
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3
นศ.552
CA 552
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ
International Mass Communication
3
นศ.553
CA 553
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Development Communication
3
นศ.554
CA 554
การบริการวิชาการแก่สังคม
Integrated Academic Social Responsibility
3
นศ.555
CA 555
การจัดโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม
Social Engagement Project
3
นศ.556
CA 556
การจัดการเทศกาลดนตรี
Music Festival Management
3
นศ.557
CA 557
การปฏิบัติการเทศกาลดนตรี
Music Festival Workshop
3
นศ.558
CA 558
วิทยาการทหาร
Military Science
3
นศ.559
CA 559
การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
National Security Development
3