โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • ผู้กํากับรายการ (Program Director)
 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางโทรทัศน์ (Television Program Producer)
 • ผู้ควบคุมการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Producer)
 • ผู้เขียนบทรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Script Writer)
 • ผู้กํากับเวที (Stage Director)
 • ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(Broadcast Announcer)
 • ผู้ดําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Host)
 • ผู้ดําเนินรายการทางวิทยุโทรทัศน์ (Television Host)
 • ผู้ออกแบบสรางสรรค์งานผลิตรายการโทรทัศน์ (Broadcast Production Designer)
 • ผู้ออกแบบกราฟิกทางโทรทัศน์ (Television Graphic Designer)
 • ช่างภาพโทรทัศน์ (Camera Operator)
 • ผู้สื่อขาวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast News Reporter)