แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารตรา (BD)

ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN001 English for Everyday Communication 3
CA001 Communication : Theories and Practices 3
EN001 English for Everyday Communication
CA001 Communication : Theories and Practices
CA004 Digital Photography 3
CA005 Art of Storytelling 3
CA009 Media and Entertainment Business 3
GE007 Art of Life 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN001 English for Everyday Communication
CA001 Communication : Theories and Practices
EN002 English for Social Communication 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3
CA002 Media Law & Ethics 3
CA006 Marketing Communications in Digital Age 3
CA008 Trends in Communication Technology 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA005 Art of Storytelling
CA004 Digital Photography
EN002 English for Social Communication
   รวม

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN003 English for Global Communication 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
CA003 Art of Speaking 3
CA117 Branding and Brand Communication 3
BD201 Strategic Brand Management 3
BD202 Creativity and Brand Storytelling 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN303 English for Communication Arts Profession 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
GE006 Asia and the Global Community 3
CA007 Media and Information Literacy 3
BD203 Human Insight and Brand Implications 3
BD204 Brand Channels and Sense Strategy 3
CA111 Introduction to Public Relations วิชาโทเลือก 1 วิชา 3
CA112 Introduction to Journalism
CA113 Introduction to Advertising
CA114 Introduction to Performing Arts
CA115 Introduction to Broadcasting
CA116 Introduction to Film
   รวม

21

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA009 Media and Entertainment Business
GE007 Art of Life
   รวม

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE005 Creative Leadership Skills 3
BD302 Brand Identity Design 3
BD311 Brand Equity Management 3
BD312 Negotiation and Presentation Skills 3
  Minor Course (1) 3
  Minor Course (2) 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD301 Brand Communications Research 3
BD303 Corporate Branding and Brand Communications 3
BD321 Digital Content Creation and Media Production 3
  Minor Course (3) 3
  Free Elective Course (1) 3
  Free Elective Course (2) 3
  รวม 18

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD411 Global Brand Communications

หรือ

3

BD412 Digital Branding
BD401 Brand Communications Campaign Planning 3
BD402
 
Brand Communications Professional Internship
(เฉพาะนักศึกษาฝึกงาน)
3
  Minor Course (4) 3
  Minor Course (5) 3
  Free Elective Course (3) 3
   รวม

18/15

ฝึกงาน/ไม่ฝึกงาน

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
BD421 Brand Experience and Engagement

หรือ

3

BD422 Personal Branding
BD403 Business Startup and Branding
(สำหรับนักศึกษาไม่ฝึกงาน)
3
BD404        Seminar in Branding and Brand Communications 3
   รวม 6/9
ฝึกงาน/ไม่ฝึกงาน