รายวิชา

วิชาโทการสื่อสารตรา (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาการสื่อสารตรา) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน
5 รายวิชาตามที่สาขาวิชาการสื่อสารตรากำหนดให้ดังนี้

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003*
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006*
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (36 หน่วยกิต)
อก. 303
EN 303
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts Profession
3
นศ. 001
CA 001
สื่อสาร: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ
Communication: Theories and Practices
3
นศ. 002
CA 002
กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
Media Law and Ethics
3
นศ. 003
CA 003
ศิลปะแห่งการพูด
Art of Speaking
3
นศ. 004
CA 004
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3
นศ. 005
CA 005
ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง
Art of Storytelling
3
นศ. 006
CA 006
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
Marketing Communications in Digital Age
3
นศ. 007
CA 007
การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
Media and Information Literacy
3
นศ. 008
CA 008
แนวโน้มเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
Trends in Communication Technology
3
นศ. 009
CA 009
สื่อและธุรกิจบันเทิง
Media and Entertainment Business
3
เลือกเรียน 2 วิชาที่ตรงกับสาขาวิชาเอกและวิชาโทของตนเอง (6 หน่วยกิต)
นศ. 111
CA 111
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
3
นศ. 112
CA 112
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
3
นศ. 113
CA 113
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
3
นศ. 114
CA 114
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
3
นศ. 115
CA 115
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
3
นศ. 116
CA 116
ภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
3
นศ. 117
CA 117
การสร้างตราและการสื่อสารตรา
Branding and Brand Communications
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)
สต.201
BD 201
การบริหารตราเชิงกลยุทธ์
Strategic Brand Management
3
สต.202
BD 202
ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องตรา
Creativity and Brand Storytelling
3
สต.203
BD 203
การทำความเข้าใจมนุษย์เชิงลึกและการประยุกต์ใช้กับตรา
Human Insight and Brand Implications
3
สต.204
BD 204
กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารและสัมผัสแห่งตรา
Brand Channels and Sense Strategy
3
สต.301
BD 301
การวิจัยการสื่อสารตรา
Brand Communications Research
3
สต. 302
BD 302
การออกแบบเอกลักษณ์ตรา
Brand Identity Design
3
สต. 303
BD 303
การสร้างและการสื่อสารตราองค์การ
Corporate Branding and Brand Communications
3
สต. 401
BD 401
การวางแผนการรณรงค์เพื่อการสื่อสารตรา
Brand Communications Campaign Planning
3
สต. 402
BD 402
การฝึกงานด้านการสื่อสารตรา
Brand Communications Professional Internship
3
สต.403
BD 402
การเริ่มต้นธุรกิจและการสร้างตรา
Business Startup and Branding
3
สต.404
BD 404
สัมมนาการสร้างและสื่อสารตราSeminar in Branding and Brand Communications 3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15หน่วยกิต)
นักศึกษาต้องเรียน 3 วิชาที่หลักสูตรกำหนด และให้เลือกเรียน 2 วิชาจาก 4 วิชา
สต.311
BD 311
การจัดการคุณค่าตรา
Brand Equity Management
3
สต.312
BD 312
ทักษะการเจรจาต่อรองและการนำเสนองาน
Negotiation and Presentation Skills
3
สต.321
BD 321
การสร้างสรรค์เนื้อหาและการผลิตสื่อดิจิทัล
Digital Content Creation and Media Production
3
สต.411
BD 411
การสื่อสารตราระดับโลก
Global Brand Communications
3
สต.412
BD 412
การสร้างตราดิจิทัล
Digital Branding
3
สต.421
BD 421
การสร้างประสบการณ์ร่วมและความผูกพันกับตรา
Brand Experience and Engagement
3
สต.422
BD 422
การสร้างตราบุคคล
Personal Branding
3
กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1. กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯ กำหนดให้เป็นวิชาโท
2. กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท
3. กลุ่มวิชาที่ภาควิชาการประชาสัมพันธ์กำหนดให้เป็นวิชาโท
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
กลุ่มวิชาโทการสื่อสารตรา
(สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาสื่อสารตรา) นักศึกษาเรียน 5 วิชา ดังต่อไปนี้
สต.201
BD 201
การบริหารตราเชิงกลยุทธ์
Strategic Brand Management

3

สต. 204
BD 204
กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารและสัมผัสแห่งตรา
Brand Channels and Sense Strategy

3

สต. 302
BD 302
การจัดการคุณค่าตรา
Brand Equity Management

3

สต. 315
BD 315
ทักษะการเจรจาต่อรองและการนำเสนองาน
Negotiation and Presentation Skills

3

สต. 411
BD. 411
การสื่อสารตราระดับโลก
Global Brand Communications

3

สต. 412
BD. 412
การสร้างตราดิจิทัล
Digital Branding

3

สต. 422
BD. 422
การสร้างตราบุคคล
Personal Branding

3

หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
สต. 551
BD 551
การออกแบบธุรกิจและการสร้างตรา
Business Design and Branding
3
สต. 552
BD 552
การสร้างตราธุรกิจบันเทิง
Entertainment Business Branding
3
สต. 553
BD 553
การสร้างตราระดับหรู
Luxury Branding
3
สต. 554
BD 554
การสร้างตราแฟชั่น
Fashion Branding
3
สต. 555
BD 555
ศาสตร์แห่งการจับจ่ายและการสื่อสาร
Buyology and Communication
3
สต. 556
BD 556
การสร้างตราธุรกิจท่องเที่ยว
Tourism Branding
3
สต. 557
BD 557
การสร้างตราในธุรกิจการบริการต้อนรับ
Hospitality Branding
3
สต. 558
BD 558
การสร้างตราและออกแบบธุรกิจอาหาร
Food Business Design and Branding
3
สต. 559
BD 559
การสร้างตราธุรกิจกีฬา
Sport Branding
3
สต. 560
BD 560
การสร้างตราสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
Branding for Social Enterprise
3
สต. 561
BD 561
การสร้างตราอย่างยั่งยืน
Sustainable Branding
3
สต. 562
BD 562
ฮวงจุ้ยกับการสร้างตรา
Feng Shui and Branding
3
สต. 563
BD 563
การศึกษาดูงานด้านการสร้างตรา
Branding Field Trip
3
สต. 564
BD 564
การฝึกปฏิบัติการด้านการสร้างตรา
Branding Workshop
3
สต. 565
BD 565
การศึกษาประเด็นเฉพาะด้านการสร้างตรา
Selected Topics in Branding
3
นศ. 551
CA 551
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3
นศ. 552
CA 552
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ
International Mass Communication
3
นศ. 553
CA 553
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Development Communication
3
นศ. 554
CA 554
การบริการวิชาการแก่สังคม
Integrated Academic Social Responsibility
3
นศ. 555
CA 555
การจัดโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม
Social Engagement Project
3
นศ. 556
CA 556
การจัดการเทศกาลดนตรี
Music Festival Management
3
นศ. 557
CA 557
การปฏิบัติการเทศกาลดนตรี
Music Festival Workshop
3
นศ. 558
CA 558
วิทยาการทหาร
Military Science
3
นศ. 559
CA 559
การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
National Security Development
3