โอกาสในการประกอบอาชีพ

ก้าวสู่อาชีพและสร้างแบรนด์ธุรกิจของตนเอง

สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัย ทำให้โอกาสในการประกอบอาชีพเปิดกว้างมากขึ้น ทั้งวิชาชีพทางตรงและวิชาชีพที่ประยุกต์ใช้ บัณฑิตจึงสามารถทำงานในตำแหน่งหรือสายงานต่อไปนี้

  • นักกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategist)
  • นักออกแบบแบรนด์ (Brand Designer)
  • ผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager)
  • แบรนด์บุคคล (Personal Brand)
  • นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)
  • นักรีวิวแบรนด์ (Brand Reviewer)
  • บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ (Brand Consultant Agency)
  • ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ (Brand Communications Department)
  • ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communications Department)
  • ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Department)

ในขณะเดียวกันเราได้ออกแบบหลักสูตรและสอนให้บัณฑิตสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์เอง
ได้อีกด้วย