แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

การโฆษณา (AD)

ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN001 English for Everyday Communication 3
CA001 Communication : Theories and Practices 3
EN001 English for Everyday Communication
CA001 Communication : Theories and Practices
CA005 Art of Storytelling 3
CA004 Digital Photography 3
CA009 Media and Entertainment Business 3
GE007 Art of Life 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN001 English for Everyday Communication
CA001 Communication : Theories and Practices
EN002 English for Social Communication 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3
CA002 Media Law & Ethics 3
CA006 Marketing Communications in Digital Age 3
CA008 Trends in Communication Technology 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA005 Art of Storytelling
CA004 Digital Photography
EN002 English for Social Communication
  รวม

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN003 English for Global Communication 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
CA003 Art of Speaking 3
CA113 Introduction to Advertising 3
AD201 Advertising and Consumer Behavior 3
AD202 Critical and Creative Thinking 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE006 Asia and the Global Community 3
EN303 English for Communication Arts Profession 3
CA007 Media and Information Literacy 3
AD203 Strategic Marketing Analysis 3
AD204 Creativity in Advertising 3
CA111 Introduction to Public Relations วิชาโทเลือก 1 วิชา 3
CA112 Introduction to Journalism
CA114 Introduction to Performing Arts
CA115 Introduction to Broadcasting
CA116 Introduction to Film
CA117 Branding and Brand Communication
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CA009 Media and Entertainment Business
GE007 Art of Life
   รวม

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
AD305 Advertising Research  3
AD311 Graphic Design and Advertising Production 3
AD313 Copywriting เลือก 1 วิชา 3
AD315 Client Management
  Minor #1 3
  Minor #2 3
   รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE005 Creative Leadership Skills 3
AD306 Strategic Branding 3
AD312 Digital Media Production for Advertising 3
AD314 Digital and Innovative Media เลือก 1 วิชา 3
AD316 Digital Communication Strategy
  Minor #3 3
  Free Elective 3
   รวม 18

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
AD407 Advertising Channel Planning 3
AD408 Advertising Management for Creative Industry 3
AD417 Art Directions in Advertising เลือก 1 วิชา 3
AD418 International Advertising
  Minor #4 3
  Minor #5 3
  Free Elective 3
   รวม

18

ภาคเรียนที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
AD409 Advertising Campaign 3
AD410 Seminar in Advertising  3
  Free Elective 3
   รวม 9