โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (Bachelor of Communication Arts Program in Advertising)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)
ชื่อย่อ (ไทย) นศ.บ. (การโฆษณา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Communication Arts (Advertising)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Com.Arts (Advertising)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

Course No. Credits

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

96 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

9 หน่วยกิต