รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003*
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น
โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006*
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3

(สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาการโฆษณา) นักศึกษาเรียน 5 วิชา ที่ภาควิชาการโฆษณากำหนด ดังต่อไปนี้

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (36 หน่วยกิต)
อก. 303
EN 303
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts Profession
3
นศ. 001
CA 001
สื่อสาร: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ
Communication: Theories and Practices
3
นศ. 002
CA 002
กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
Media Law and Ethics
3
นศ. 003
CA 003
ศิลปะแห่งการพูด
Art of Speaking
3
นศ. 004
CA 004
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3
นศ. 005
CA 005
ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง
Art of Storytelling
3
นศ. 006
CA 006
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
Marketing Communications in Digital Age
3
นศ. 007
CA 007
การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
Media and Information Literacy
3
นศ. 008
CA 008
แนวโน้มเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
Trends in Communication Technology
3
นศ. 009
CA 009
สื่อและธุรกิจบันเทิง
Media and Entertainment Business
3
เลือกเรียน 2 วิชาที่ตรงกับสาขาวิชาเอกและวิชาโทของตนเอง (6 หน่วยกิต)
นศ. 111
CA 111
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Introduction to Public Relations
3
นศ. 112
CA 112
วารสารศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Journalism
3
นศ. 113
CA 113
การโฆษณาเบื้องต้น
Introduction to Advertising
3
นศ. 114
CA 114
ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
Introduction to Performing Arts
3
นศ. 115
CA 115
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Broadcasting
3
นศ. 116
CA 116
ภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
3
นศ. 117
CA 117
การสร้างตราและการสื่อสารตรา
Branding and Brand Communications
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  (30 หน่วยกิต)   
ฆณ.201
AD 201
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior
3
ฆณ.202
AD 202
ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3
ฆณ.203
AD 203
การวิเคราะห์การตลาดเชิงกลยุทธ์
Strategic Marketing Analysis
3
ฆณ.204
AD 204
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา
Creativity in Advertising
3
ฆณ.305
AD 305
การวิจัยการโฆษณา
Advertising Research
3
ฆณ.306
AD 306
การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์
Strategic Brandin
3
ฆณ.407
AD 407
การวางแผนช่องทางการโฆษณา
Advertising Channel Planning
3
ฆณ.408
AD 408
การจัดการโฆษณาเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Advertising Management for Creative Industry
3
ฆณ.409
AD 409
แผนรณรงค์โฆษณา
Advertising Campaign
3
ฆณ.410
AD 410
สัมมนาการโฆษณา
Seminar in Advertising
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก(15 หน่วยกิต เลือก 5 วิชาจาก 8 วิชา)
บังคับเลือก 2 วิชา
ฆณ.311
AD 311
การออกแบบกราฟิกและการผลิตโฆษณา
Graphic Design and Advertising Production
3
ฆณ.312  
AD 312
การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณา
Digital Media Production for Advertising
3
เลือกเรียน 3 วิชา จาก 6 วิชาต่อไปนี้
ฆณ.313
AD 313
การเขียนข้อความโฆษณา
Copywriting
3
ฆณ.314
AD 314
การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและสื่อนวัตกรรม    
Digital and Innovative Media
3
ฆณ.315
AD 315
การการบริหารงานลูกค้า    
Client Management
3
ฆณ.316
AD 316
กลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล    
Digital Communication Strategy
3
ฆณ.317
AD 317
การวางแผนช่องทางการโฆษณา
Advertising Channel Planning
3
ฆณ.417
AD 417
การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา
Art Directions in Advertising
3
ฆณ.418
AD 418
การโฆษณาระหว่างประเทศ    
International Advertising
3
กลุ่มวิชาโท  (15 หน่วยกิต)  (สำหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการโฆษณา)
นักศึกษาภาควิชาการโฆษณาสามารถเลือกเรียนวิชาโท ได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะนิเทศศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะนิเทศศาสตร์อนุมัติให้เรียนเป็นวิชาโท **การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาโท
อาจารย์พงศกร อารีศิริไพศาล
– M.D. (Communication Design) Swinburne University of Technology, Australia, 2551
– นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2545
วิชาโทการโฆษณา
ฆณ.201
AD 201
การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
Advertising and Consumer Behavior
3
ฆณ.202
AD 202
ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
Critical and Creative Thinking
3
ฆณ.204
AD 204
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา
Creativity in Advertising
3
ฆณ.316
AD 316
กลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล
Digital Communication Strategy
3
ฆณ.314 AD 314
ฆณ.407 AD 407
การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและสื่อนวัตกรรม (สอบผ่าน ฆณ. 204) Digital and Innovative Media หรือ
การวางแผนช่องทางการโฆษณา Advertising Channel Planning

เลือก 1 รายวิชา 

3
วิชาโทการโฆษณา (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสองภาษา)
บังคับเรียนวิชาโทของภาควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 5 วิชา ดังต่อไปนี้
วย.201 
BR 201
การเป็นผู้ประกาศรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast  Announcing
3
วย.202
BR 202
การเขียนบท
Scriptwriting
3
วย.203 
BR 203
การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ
Broadcast Production Design
3
วย.302 
BR 302
การศึกษาเชิงลึกในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Insignts
3
วย.401
BR 401
การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Broadcast Entrepreneurship
3
หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
นศ.551
CA 551
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
       3
นศ.552
CA 552
การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ
International Mass Communication
       3 
นศ.553
CA 553
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Development Communication
3
นศ.554
CA 554
การบริการวิชาการแก่สังคม
Integrated Academic Social Responsibility
3
นศ.555
CA 555
การจัดโครงการเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม
Social Engagement Project
3
นศ.556
CA 556
การจัดเทศกาลดนตรี
Music Festival Management
3
นศ.557
CA 557
การปฏิบัติการเทศกาลดนตรี
Music Festival Workshop
3
นศ.558
CA 558
วิทยาการทหาร
Military Science
3
นศ.559
CA 559
การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
National Security Development
3
ฆณ.551
AD 551
การรโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
Advertising for SMEs
3
ฆณ.552
AD 552
แฟ้มผลงานสร้างสรรค์
Creative Portfolio
3
ฆณ.553
AD 553
การออกแบบเพื่อการนำเสนอข้อมูล
Information Graphic Design
3
ฆณ.554
AD 554
การโฆษณาเพื่อการค้าสมัยใหม่
Advertising for Modern Trade
3
ฆณ.555
AD 555
การถ่ายภาพในสตูดิโอเพื่องานโฆษณา
Studio Photography for Advertising
3
ฆณ.556
AD 556
การสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานโฆษณา
Motion Graphics in Advertising
3
ฆณ.557
AD 557
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
Event Marketing
3
ฆณ.558
AD 558
การฝึกงานโฆษณา
Advertising Internship
3
ฆณ.559
AD 559
ทักษะทางภาษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพโฆษณา
Language Skills for Advertising Practitioner
3
ฆณ.560
AD 560
ศึกษาเชิงประสบการณ์ธุรกิจโฆษณาระหว่างประเทศ
International Field Study in Advertising
3