โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักสร้างสรรค์โฆษณา (Creative)
 • ผู้กํากับศิลป์ (Art Director)
 • ผู้เขียนบทโฆษณา (Copywriter)
 • ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive, Account Manager, Account Director)
 • ผู้วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner)
 • ผู้วางแผนสื่อโฆษณา (Media Planner)
 • ผู้ซื้อสื่อโฆษณา (Media Buyer)
 • ผู้ออกแบบกราฟิกทางสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณา (Graphic Designer)
 • ผู้ควบคุมการผลิตงานโฆษณา (Producer)
 • ผู้กํากับภาพยนตร์โฆษณา (Advertising Film Director)
 • ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและงานเบื้องหลังในบริษัทรับผลิตงานโฆษณา (Production House)
 • แผนกหรือฝ่ายเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Organizer)
 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)

  สาขาวิชาที่ใกล้เคียง อาทิ นักสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (CreativeProducer) ช่างภาพ (Photographer) หรือผู้ออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)