สาขาวิชาการโฆษณา

จากประสบการณ์ในการสร้างคนโฆษณาที่ใช้ความคิด สร้างสรรค์นําการตลาดจนเป็นที่ยอมรับในแวดวงนักการโฆษณา ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อก้าวสู่การเป็นนักโฆษณา ผู้บริหารงานโฆษณา และครีเอทีฟที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพด้วยผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงจากบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) ชั้นนํา บริษัทวิจัยด้านการโฆษณา (Advertising Research Company) และบริษัทผลิตงานโฆษณา (Production House) สาขาวิชาการโฆษณายังมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และปฏิบัติได้จริง ฝึกฝนและพัฒนาการสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ การวางแผนรณรงค์โฆษณาที่เน้นกระบวนการคิดอย่างครบวงจร และมีมาตรฐานเพื่อให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถนําผลงานโฆษณาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

หลักสูตรของสาขาวิชาการโฆษณายังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ได้มากกว่าการโฆษณา ด้วยการส่งเสริมให้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งระดับในประเทศและนานาชาติ การอบรมสัมมนา และโครงการแคมเปญการประกวด ประจําปีทั่วประเทศของภาควิชาหรือโครงการ MADD Awards เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้หลักสูตรสาขาการวิชาการโฆษณาที่เปิดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นนักโฆษณาที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพ

ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน    

  • ด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณา
  • ด้านการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์การผลิตสื่อ
  • ด้านการบริหารงานโฆษณา
  • ด้านสื่อโฆษณาออนไลน์
  • ด้านการออกแบบกราฟิก