ห้องปฏิบัติการ

ห้องบันทึกเสียง (Sound Recording Studio)

ประกอบด้วยห้องบันทึกเสียงที่มีขนาดและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน จำนวน 8 ห้อง ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเสียง เพื่อนำไปประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รวมถึงการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตรายการ ทางวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาระ และบันเทิง รูปแบบการจัดรายการสดหรือการบันทึกเทป โดยแบ่งห้องเป็น 2 ลักษณะการใช้งาน

ห้องจัดรายการวิทยุ (Radio Station) จำนวน 2 ห้อง

มีลักษณะเป็นห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่ที่รองรับงานด้านการบันทึกเสียงโดยทั่วไป และยังใช้เป็นห้องสำหรับการจัดรายการวิทยุโดยเฉพาะ

ลักษณะของห้องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งสำหรับการจัดรายการวิทยุ ที่ได้นำอุปกรณ์ระดับเดียวกับมืออาชีพใช้งาน

สำหรับงานด้านการผลิตและการจัดรายการวิทยุ หรือเรียกว่าระบบ Radio Automation (RCS Software)

ที่สามารถจะทำการออกอากาศแบบอัตโนมัติ และออกอากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัย

และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่ได้นำอุปกรณ์ดังกล่าว มาใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

ห้องบันทึกเสียง (Sound Recording Studio) จำนวน 6 ห้อง

เป็นห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่ และขนาดเล็กที่สามารถรองรับสำหรับงานบันทึกเสียงทั่วไป จนถึงงานบันทึกเสียงที่มีความละเอียดซับซ้อนและต้องการความพิถีพิถัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับงานบันทึกเสียง (Protools Software) โดยเฉพาะเข้ามาช่วย ในการรองรับลักษณะการบันทึกเสียงรูปแบบต่างๆ และในจำนวนห้องบันทึกเสียงทั้ง 6 ห้อง มี 2 ห้องที่ออกแบบให้เป็นห้องที่ใช้สำหรับการฝึกการจัดรายการทางวิทยุโดยเฉพาะ (Sound Booth)

โดยจะติดตั้งอุปกรณ์แบบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการฝึกการจัดรายการด้วยตัวเองให้เกิดความเคยชินก่อนที่จะก้าวไปสู่การใช้อุปกรณ์ในระดับมืออาชีพ

ห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ (Broadcasting Studio) จำนวน 3 ห้อง

 

สำหรับการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ เช่น รายการข่าว ละคร รายการวาไรตี้

รองรับการถ่ายทรายการโทรทัศน์ความคมชัดระดับ Hi-Definition แต่ละห้องจะมีห้องควบคุม อยู่ด้านบนเหนือประตูทางเข้า

เพื่อความสะดวกในการควบคุมการผลิตรายการ และห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ จำนวน 3 ห้อง ก็จะมีขนาด และมีอุปกรณ์ติดตั้งที่แตกต่างกัน

ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น Tele Prompter เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อรองรับการทำรายการข่าวทางโทรทัศน์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกาศข่าว

มองเห็นเนื้อหาของข่าวที่จะอ่านผ่านทางกล้องโทรทัศน์ได้ในทันที และแต่ละห้องยังติดตั้งฉาก Green Screen

เพื่อใช้ประกอบสำหรับการสร้างฉากเสมือนจริง (Virtual Set) แบบ 3 มิติ โดยการสร้างฉากเสมือนจริง จะสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้ในสถานีโทรทัศน์เท่านั้น

ห้องควบคุมกลาง (MCR : Master Control Room)

เป็นศูนย์กลางของการควบคุมระบบโดยรวมของห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ที่มีการเชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียงจากห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ (Broadcasting Studio) ทั้ง 3 ห้อง และห้องจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงาน การตรวจสอบคุณภาพด้านเทคนิคการผลิต และจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดรายการ  หรือการออกอากาศรายการทางวิทยุโทรทัศน์ ผ่านทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการออกอากาศสัญญาณที่มีความคมชัดสูง  (HDTV) และเพื่อเพิ่มช่องทางในออกอากาศเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายภายนอก

ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (Photography Studio)

ใช้สำหรับการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติด้านการถ่ายภาพ ที่เน้นถ่ายภาพภายในสตูดิโอ โดยให้มีการจัดฉาก การให้แสงไฟ เพื่อสร้างให้เกิดอารมณ์หรือเกิดมิติตามแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำภาพนั้นๆ ไปประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสื่อด้านอื่นๆต่อไป ในห้องดังกล่าว นอกจากจะจัดให้มีชุดไฟที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพโดยเฉพาะแล้ว อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งคือกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล (Digital SLR) ที่รองรับการถ่ายภาพในหลายๆ ลักษณะ พร้อมต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้กระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องของการผลิตสื่อที่เป็นภาพถ่าย ก่อนที่จะนำไปประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารรูปแบบต่างๆต่อไป

ห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (Photography Laboratories)

ใช้สำหรับการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน จนถึงการถ่ายภาพเพื่อใช้กับงานเฉพาะด้าน การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพเริ่มจากการใช้กล้องถ่ายภาพแบบพื้นฐาน จนถึงกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการใน 2 ลักษณะ

ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ (Video Editing Room) จำนวน 9 ห้อง

เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน กระบวนการตัดต่อวิดีโอ เพื่อผลิตสื่อทางโทรทัศน์ เช่น การผลิตภาพยนตร์โฆษณา สารคดี งานข่าวทางโทรทัศน์

หรือการผลิตรายการทางโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Final Cut ProX ) เข้ามาช่วยในกระบวนการตัดต่อทั้งหมด รองรับการตัดต่อวิดีโอความคมชัดระดับ Hi-Definition และรองรับความคมชัดสูงยิ่งขึ้นในระดับ 4K รวมถึงสามารถทำเทคนิคพิเศษต่างๆที่มีความซับซ้อนได้

ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง (Performing Arts Laboratories)

ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง (PA Studio) เป็นห้องปฏิบัติการที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านพื้นฐานการแสดง การเคลื่อนไหว การฝึกเสียง นาฏยลีลา การกำกับการแสดงเบื้องต้น และใช้เป็นห้องซ้อมการแสดงก่อนเข้าสถานที่แสดงจริง

ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ ( Digital Photo-graphic Lab)

เป็นห้องที่ใช้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาพถ่ายดิจิทัล ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการนำภาพที่เป็น

ไฟล์ดิจิทัลมาปรับแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้แก่ Adobe Photoshop , Lightroom เพื่อนำภาพเหล่านี้ไปใช้งานนิเทศศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic Zone)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Macintosh

เพื่อรองรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

รวมถึงการตัดต่อวิดีโอในระบบดิจิทัล

ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ (Journalism Laboratories)

 

ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ และห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ออนไลน์

โดยห้องปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ใช้สำหรับให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสารในชื่อ “บ้านกล้วย” เพื่อนำเสนอข่าวสาร

ความรู้ และความบันเทิง ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย นอกจากนี้ยังใช้ในงานปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ เพื่องานประชาสัมพันธ์อีกด้วย

และในส่วนของห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ออนไลน์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และความรู้

ผ่านทางเว็บไซต์ข่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

โรงละครนิเทศศาสตร์ (Black Box Theatre)

ใช้ในการจัดการแสดงละครของภาควิชาศิลปะการแสดง รวมทั้งการเรียนการสอนวิชาการแสดง การกำกับการแสดงขั้นสูง การเสนอผลงานสารนิพนธ์ของนักศึกษา มีลักษณะเป็นโรงละครเชิงทดลอง ไม่มีพื้นที่การแสดงส่วนใดกำหนดตายตัว ทุกพื้นที่ในโรงละครสามารถ ใช้แสดงได้ทั้งหมด ดังนั้นโรงละครจะมีลักษณะเหมือนกล่องเปล่าสี่เหลี่ยมสีดำ เป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่า Black Box Theatre

เพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังสามารถจัดพื้นที่การแสดงและที่นั่งของผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ทั้งแบบประเพณีนิยมที่การแสดงอยู่ฝั่งหนึ่ง ผู้ชมอยู่ฝั่งหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Proscenium Theatre หรือแบบที่เวทีมีส่วนยื่นเข้าหาผู้ชมแบบ Thrust Stage Theatre หรือแบบผู้ชมนั่งล้อมการแสดงในลักษณะแบบ Arena Stage หรือแบบการแสดงล้อมผู้ชม Wrap-Around Theatre

บริเวณพื้นกลางห้องซ่อนช่องทางลงใต้ดิน (Trap Door) ซึ่งเจาะเป็นทางเดินเชื่อมไปขึ้นที่ บริเวณส่วนเตรียมการแสดง (Green Room) ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ที่อาจมีต้องเลื่อนขึ้นหรือลงใต้ดิน โรงละครสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 300 ที่นั่ง ขึ้นอยู่กับการจัดลักษณะที่นั่ง โรงละครมีทางเดินสองชั้น (Catwalk) รอบโรงละครเพื่อประโยชน์ในการติดตั้งอุปกรณ์แสง และยังสามารถจัดเป็นที่นั่งผู้ชมได้อีกด้วย อุปกรณ์แสงพื้นฐานทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์แสงพิเศษที่ใช้ในการแสดงสด (Live Performance) ทั้งละครเวที การแสดง คอนเสิร์ต รวมทั้งเครื่องสร้างเอฟเฟคต์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสร้าง ควัน ม่านดาว โครงสร้างสำหรับ ติดตั้งแสงและฉาก ของโรงละครได้กำหนดไว้เพื่อรองรับระบบการเปลี่ยนฉากได้ทุกระบบ และยังเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สลิงเพื่อเพิ่มเทคนิคพิเศษในการแสดง อาทิ การเหาะ เป็นต้น