MOU Corporate Partner

บริษัท อี-ฟราสทรัคเชอร์ จำกัด

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรม Yellowfin Business Intelligence ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยอนุญาตให้ใช้ โปรแกรมหุ้น efin ฟรี พร้อมกับส่งวิทยากรมาช่วยฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรมและการวิเคราะห์หุ้น ให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน

บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจได้ลงนาม MOU กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เป็นความร่วมมือทางวิชาการในเรื่องการเรียนการสอน การรับนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาสอบใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ธนาคารออมสิน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและธนาคารออมสิน
ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคุณพิเชฐ ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น” เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง The Banquet อาคาร Tourism Tower มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิรัตน์ รัตนากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รวมถึงผู้บริหารจากธนาคารออมสิน ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีดังกล่าว