ฝึกงาน

มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการฝึกงานในสถานการณ์จริง คณาจารย์ผู้สอนที่เล็งเห็นช่องทางการเสริมสร้างทักษะนักศึกษา ทางคณะบริหารธุรกิจจึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งโครงการบริษัทจำลองรีจอยซ์ ( Rejoice Simulated Company)ซึ่งเป็นโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 3ซึ่งคณะบริหารธุรกิจกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกงานด้านวิชาชีพ (Professional Internship)โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการจัดการ ธุรกิจแห่งประเทศไทย ( T.M.A.)การจัดตั้งบริษัทจำลองนี้ขึ้นทำให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงด้วยการปฏิบัติงานด้านการบริหารและการขายรวมทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับผิดชอบงานของตนเองได้อย่างดี