ผลงานนักศึกษา


นักศึกษาภาควิชาการตลาดเน้นธุรกิจบริการและบันเทิง (M’Se: Marketing for Service and Entertainment) ในโครงการ M Planet หลักสูตรภาคบ่ายสามปีครึ่งเรียนวิทยาเขตกล้วยน้ำไท คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ

นางสาวณัชชา งามเจริญถาวร นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ จากโครงการอบรมนักศึกษาสาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ด้านนักวิเคราะห์การเงินธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ Young Corporate Financial Officer 2017 (YFO 2017) พร้อมกันนี้ นายพรเทพ แซ่เอียะ นายณภัทร อมรรุ่งรัศมี นายศุภกฤต อร่ามวิทย์ และนางสาวปรมาภรณ์ ตันสุขชัย ได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก

  นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารบริหารธุรกิจ สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant license) ดังนี้          • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวสุภาวิณี ทันลา / นางสาวมนสิชา ลาภกาญจนา/ นางสาวศศินันท์ คฤหเดชรัตนา /นายพงษ์พัฒน์ ไหลวัฒนชัย/ นายเจตนันท์ จรรยงค์วรกุล /นายองอาจ แสนหาญ / นายจุลดิศ สิตนารมย์ / นายพัฒิวัลย์ ลีลาชีวสุทธิ์ /นายธนกร เชษฐเจริญรัตน์ /นายธ