ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

ผลงานอาจารย์

ผลงานวิจยัที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ

1. โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจคาแรคเตอร์ไทย: บทเรียนจากความสำเร็จของธุรกจิคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นของ สกว. ปี2559

2. โครงการจัดหาตลาดให้ SME Provincial Champions ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2559

3. โครงการศึกษาและจัดหาช่องทางในการจัดจำหน่ายต้นแบบภายใต้กิจกรรมศึกษาและพัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  หรือ สพภ. ปี 2557

4. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ.2554

5. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 จังหวัดภาคตะวันออกในการออกสู่ตลาดเวียดนามและกัมพูชา ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2549 การเผยแพร่บทความวิจัย

1. Chaiprasit, S. and Swierczek, W.F. (2011). Competitiveness, Globalization and Technology Development in Thai Firms. Competitiveness Review: An International Business Journal. 21:2

2. Chaiprasit, S. (2009). Strategic Direction, Competencies and Going Global on Global Performance and Development in Thai Firms: The Pilot Study. The Business Review, Cambridge. 13:1 pp. 142-148.

3. Chaiprasit, S. (2008). The effect of Corporate Strategy on Level of Globalization and Technology Developmentin Thai Firm. The Business Review, Cambridge. 11:2 pp. 99-106.

4. Chaiprasit, S. (2011).The Globalization Strategies of Thai Corporations. Journal of International Business and Economics. Volume 11, Number 2.

5. Chaiprasit, S. (2011). The Corporate Strategies and Technology Development of Thai Firms in Globalization Edge: Expert Interviews. Journal of International Business and Economics. Volume 11, Number 2.

6. Chaiprasit, S. and Santimeathakul, N. (2013). The Impact of Product Components Strategies on Tourist’s Purchasing Thai Souvenir Products. International Journal of Multidisciplinary Thought. Volume 3 No.1: 287–302.

Thiangtam, S. A Structural Model of Technology Acceptance of life Insurance Agents- Evidence of Thailand, Proceedings of IAC- 2017. 5-6 July. Budapest, Hungary International Academic Conference on Management Economics, Marketing-IAC- MEM 2017 (ISBN 978-80- 88203-02- 5)

อิทธิพลของค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคต่อความตั้งใจติดตั้งใช้ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ , วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 หน้า 32-43. (TCI 1)

Impact of Perceived Company’s Innovativeness, Service Quality and Customer Satisfaction on Repurchase of Life Insurance Pertanika Journal of Social Sciences and Humanity. 24 (S) May 2016, pp. 145154 (Scopus)

An Analysis of Factors Influencing Consumers’ Intention to Install Solar Power System with Reference to Evidence from Thailand, Advanced Science Letters. 23 (1), 2017, pp 345-347.

A causal relationship model of the acceptance of mobile sales force automation of life insurance agents. Advanced Science Letters. 23 (1), 2017, pp 345-347.

ผลงานเผยแพร่

1. “Lesson Learned Starbucks” Brandage Essential,Series 1st 2014.

2. “CSV Evolution แนวคิดวิวัฒน์และสรรค์สร้างคุณค่าร่วมกันของ Porter และ Kramer” Brandage Essential,Series 2nd 2014.

3. “SILVER Marketing กลุยทธ์เพื่อการสื่อสารให้ตรงใจตลาดผู้สูงอายุ” Brandage Essential, Series 4th 2014.

4. “กิจการเพื่อสังคมสมดุลนิยมเพื่ออนาคต ” Brandage Essential, Series 2nd 2015.

Research Papers

1. Mutual Fund Performance Measurement Using Higher Moment Approach

(http://ssrn.com/abstract=2459401); accepted and presented in The 12th INFINITI Conference on International Finance on 9­10 June 2014 at Monash University Prato Centre, Prato, Italy.

2. Multifactor Asset Pricing Model Incorporating Coskewness and Cokurtosis: The Evidence from Asian Mutual Funds (http://ssrn.com/abstract=2622907)

3. Higher Moment Six­Factor Model in Explaining Mutual Fund Portfolio Return in Different Market Conditions (http://ssrn.com/abstract=2622971)

ผลงานนักศึกษา

นางสาวอรจิรา เอื้ออวยชัย (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวณัฐธิดา รินอินทร์ (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวปทิตตา บุญกาญจน์ (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวรัตน์สุดา บำรุงสุข (คณะบริหารธุรกิจ)

นางสาวสมฤทัย รามกุล (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวปนัสยา เชษฐชาตรี (คณะบริหารธุรกิจ)
นายชุติพล มหามงคลสกุล (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวปัณชญา อุ่นพันธ์หริ่น (คณะบริหารธุรกิจ)

นายกัณต์ธร กลายสุข (คณะบริหารธุรกิจ)
นายเอกดนัย สง่าศรี  (คณะบริหารธุรกิจ)
นายชุติชัย ฉัตรดีงาม (คณะบริหารธุรกิจ)
นายวิทวัส กุลวิจิตรรัตน์ (คณะบริหารธุรกิจ)

นางสาวบุศิตรา เลี้ยงเจริญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

เข้ารับประทานรางวัลเทพกินรี ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน จากหม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 25559 ณ ห้องประชุมอาคารรักตะกษิฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต