อัตราค่าเล่าเรียน

Programs
Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Master of Business Administration (English Program)

213,430 212,430 42
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

Master of Business Administration (Thai Program)

(Day Program)
198,030
(Day Program)
197,030
42
(Night/Sat/Sun)
213,430
(Night/Sat/Sun)
212,430
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (SMEs)

Master of Business Administration in SMEs (Thai Program)

202,930 201,930 39

 

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด 1