อัตราค่าเล่าเรียน

Programs Plan A Plan B Credits
(Thesis) (Non-thesis)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Master of Business Administration (English Program)
208,530 THB. 207,530 THB. 42
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
Master of Business Administration (Thai Program)
(Day Program) 197,630 THB (Night/Sat/Sun) 208,530 THB. (Day Program) 196,630 THB (Night/Sat/Sun) 207,530 THB. 42
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (SMEs)
Master of Business Administration in SMEs (Thai Program)
– สาขาวิชาสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
195,930 THB. 194,930 THB. 39
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA-ICT
Master of Business Administration (Thai Program)
– สาขาบริหารธุรกิจเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
236,700 THB. 42

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด 1