โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Master of Business Administration Program in Small and Medium-Sized Enterprises)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ชื่อย่อ  (ไทย) บธ.ม. (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Master of Business Administration (Small and Medium-Sized Enterprises)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) M.B.A. (Small and Medium-Sized Enterprises)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผน ก. แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 27   หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ 12    หน่วยกิต

 

แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ) 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 27   หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9
การค้นคว้าอิสระ 3    หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า)