สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันที่ต้องการให้ประชากรในทุกระดับของประเทศ ได้มีโอกาสประกอบธุรกิจหรือสร้างธุรกิจด้วยตนเองเพื่อบรรเทาปัญหาการใช้งบประมาณของรัฐบาลที่สามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านคมนาคม การพัฒนาด้าน การสาธารณสุขและการพัฒนาการศึกษาเป็นต้น ดังนั้น การที่จะสร้างและดำเนินธุรกิจให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องนั้นผู้ประกอบการควรจะต้องมีความรู้ทางด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างถ่องแท้ และเพื่อให้การศึกษาสามารถเข้าถึงประชากรของไทยอย่างทั่วถึง การจัดการเรียนการสอนทางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงเป็นการตอบสนองตามต้องการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทำให้ความรู้ความสามารถถูกแพร่หลายให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับและประชาชนทั่วไปอย่างเสมอภาค

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

คนไทยให้ความสนใจที่จะประกอบธุรกิจของตนเองมากขึ้นทั้งคนไทยที่มาจากภาคการเกษตรและคนไทยที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ แต่คนเหล่านั้นยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาพการจ้างงานที่มีอยู่จำกัดทำให้ผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาจากหลากหลายสาขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าทำงานกับสถาบันต่างๆ ส่งผลให้เกิดความต้องการความรู้ด้านการบริหารจัดการที่จะนำไปใช้ประกอบธุรกิจที่ตนเองสร้างขึ้น

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นลักษณะของการจัดแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการตลาด การบริหารการเงิน การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การจัดการทางธุรกรรมอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกันเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมที่เหมาะสมด้านการบริหารองค์กรทั้งธุรกิจและภาครัฐให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้นหลักสูตรที่สร้างขึ้นนี้จึงมีความสอดคล้องที่สามารถตอบสนององค์กรที่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่อไปนี้ คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคที่ต้องการนักวางแผนกลยุทธ์ที่มีความชำนาญทางด้านการบริหารธุรกิจในระดับสูง การขยายการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของการจ้างงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารธุรกิจสำหรับองค์กรข้ามชาติ

การขยายตลาดของธุรกิจสู่ต่างประเทศซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยี อัตราการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศที่ต้องการบุคลากรที่มี วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสูงให้แก่องค์กรนั้น

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่ทั่วภูมิภาคของโลกได้เปิดพรมแดนให้ธุรกิจและประชาคมของแต่ละที่สามารถติดต่อถึงกันได้โดยไม่มีขีดจำกัด ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เกิดเป็นสังคมใหม่ที่ประชาคมของแต่ละประเทศสามารถที่จะทำธุรกรรมระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือการที่บุคลากรของเราต้องเพิ่มทักษะความรู้ที่มีมุมมองที่หลากหลาย ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรให้เป็นลักษณะของการผสมผสานตามสภาพที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรของประเทศให้มีมุมมองที่แตกต่าง และนำมาใช้กับการบริหารธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน