อัตราค่าเล่าเรียน

Programs
Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits สมัครเรียน ออนไลน์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Master of Business Administration (English Program)

213,430 212,430 42 สมัครเรียน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

Master of Business Administration (Thai Program)

(Day Program)
198,030
(Day Program)
197,030
42 สมัครเรียน
(Night/Sat/Sun)
213,430
(Night/Sat/Sun)
212,430
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (SMEs)

Master of Business Administration in SMEs (Thai Program)

202,930 201,930 39 สมัครเรียน

 

 

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด 1