ผลงานนักศึกษา/รางวัล

ผลงานนักศึกษา

นางสาวอรจิรา เอื้ออวยชัย (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวณัฐธิดา รินอินทร์ (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวปทิตตา บุญกาญจน์ (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวรัตน์สุดา บำรุงสุข (คณะบริหารธุรกิจ)

นางสาวสมฤทัย รามกุล (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวปนัสยา เชษฐชาตรี (คณะบริหารธุรกิจ)
นายชุติพล มหามงคลสกุล (คณะบริหารธุรกิจ)
นางสาวปัณชญา อุ่นพันธ์หริ่น (คณะบริหารธุรกิจ)

นายกัณต์ธร กลายสุข (คณะบริหารธุรกิจ)
นายเอกดนัย สง่าศรี  (คณะบริหารธุรกิจ)
นายชุติชัย ฉัตรดีงาม (คณะบริหารธุรกิจ)
นายวิทวัส กุลวิจิตรรัตน์ (คณะบริหารธุรกิจ)

นางสาวบุศิตรา เลี้ยงเจริญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

เข้ารับประทานรางวัลเทพกินรี ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน จากหม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 25559 ณ ห้องประชุมอาคารรักตะกษิฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต