โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ไทย) บธ.ม.
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Master of Business Administration
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) M.B.A.

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

แผน ก   แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

(ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาบังคับ 30   หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ 12    หน่วยกิต

 

แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ) 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 30   หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9
การค้นคว้าอิสระ 3    หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)