แผนการศึกษา (Degree Plan)

คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ภาควิชาการตลาด

แผนการศึกษา (Degree Plan) – ตารางแผนการศึกษาจัดทำเพื่อแสดงวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตร เพื่อสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น นักศึกษาจะต้องยึดถือแผนการศึกษาตามปีการศึกษาที่ตนเองสมัครเข้าเรียนเท่านั้น
แผนการศึกษาหลักสูตร xxxxxxxxxx ปีการศึกษา 25xx – 25xx
แผนการศึกษาหลักสูตร xxxxxxxxxx ปีการศึกษา 25xx – 25xx

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

MK212

Marketing

3

LA102

Business Law

3

MA102

Business Mathematics

3

  รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

AC200

Business Accounting

3

EN002

English for Social Communication

3

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

BA207

Statistical Analysis for Business Decisions

3

MG112

Management

3

EN001

English for Everyday Communication

GE001

Thinking Skills for Learning

GE002

Citizenship and Social Dynamics

MA102

Business Mathematics

MK212

Marketing

  รวม

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

AC200

Business Accounting

  รวม

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

GE006

Asia and the Global Community

3

EC201

Microeconomics

3

EN003

English for Global Communication

3

FI212

Business Finance

3

HR212

Human Resource Management

3

MG212

Production and Operations Management

3

  รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN014

English for Exploring the World

3

EC202

Macroeconomics

3

FI222

Managerial Accounting

3

GE005

Creative Leadership Skills

3

GE008

Health and Wellness for Life

3

MG222

Entrepreneurship and Business Development

3

GE004

Technology and Innovation in the Future World

GE006

Asia and the Global Community

LA102

Business Law

  รวม

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

MG222

Entrepreneurship and Business Development

BA207

Statistical Analysis for Business Decisions

  รวม

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN331

Practical Business English

3

 

MK311

Product Management and New Product Development

3

 

MK312

Distribution and Logistics Management

3

 

MK313

Marketing Communication Management

3

 

MK314

Consumer Behavior

3

 

MK315

Price Management and Sales Forecasting

3

 

GE005

Creative Leadership Skills

 
  รวม

18

 

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN332

Professional Business English

3

 

HR417

Business Professional Skills

3

 

LA301

Taxation

3

 

MK418

Entrepreneurial Marketing

3

 

XXXX

Major Electives   1  course

3

 
  รวม

15

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

MK329

Marketing Internship

3

 
  รวม

3

 

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE008

Health and Wellness for Life

 

MG424

Strategic Management

3

 

MK321

Marketing Research

3

 

MK428

Digital Marketing

3

 

XXXX

Major Electives 1 course

3

 

XXXX

Major Electives 1 course

3

 
  รวม

15

 

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

MK421

Seminar in Marketing

3

 

MK424

Marketing Strategy and Marketing Planning

3

 

XXXX

Free Electives    1  course

3

 

XXXX

Free Electives    1  course

3

 
  รวม

12