โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   (Bachelor of Business Administration Program in Marketing)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย) บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.B.A. (Marketing)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

  99 หน่วยกิต

    วิชาแกน 54 หน่วยกิต
    วิชาเอก-บังคับ 30 หน่วยกิต
    วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี

   6 หน่วยกิต