รายวิชา

ตารางแสดงรายละเอียดรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งรายวิชามีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของคณะที่เปิดสอน

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

อก. 001

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3

อก. 002

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3

อก. 003

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)

ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3

ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3

ศท. 003*

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3

ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3

*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)

ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3

ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3

ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (54 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบัญชี

บช. 200

AC 200

การบัญชีธุรกิจ

Business Accounting

3

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

ศศ. 201*

EC 201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

Microeconomics

3

ศศ. 202*

EC 202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

Macroeconomics

3

 

กลุ่มวิชากฎหมาย

กม. 102

LA 102

กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3

กม. 301

LA 301

การภาษีอากร

Taxation

3

 

กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ

คณ. 102

MA 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

Business Mathematics

3

บธ. 207

BA 207

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

Statistical Analysis for Business Decisions

3

 

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

จก. 112

MG 112

การจัดการ

Management

3

กง. 212*

FI 212

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3

กง. 222

FI 222

การบัญชีบริหาร

Managerial Accounting

3

ตล. 212*

MK 212

การตลาด

Marketing

3

บม. 212*

HR 212

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

3

จก. 212

MG 212

การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน

Production and Operations Management

3

จก. 222*

MG 222

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ

Entrepreneurship and Business Development

3

จก. 424*

MG 424

การบริหารเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3 **

กลุ่มวิชาภาษา

อก. 014*

EN 014

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก

English for Exploring the World

3

อก. 331*

EN 331

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ

Practical Business English

3

อก. 332*

EN 332

ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ

Professional Business English

3

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)

ตล. 311*

MK 311

การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Product Management and New Product Development

3

ตล. 312*

MK 312

การจัดการการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์

Distribution and Logistics Management

3

ตล. 313*

MK 313

การจัดการการสื่อสารการตลาด

Marketing Communication Management

3

ตล. 314*

MK 314

พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

3

ตล. 315

MK 315

การจัดการราคาและการพยากรณ์ยอดขาย

Price management and Sales Forecasting

3

ตล. 321

MK 321

การวิจัยตลาด

Marketing Research

3 **

ตล. 418*

MK 418

การตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Marketing

3 **

ตล. 421*

MK 421

สัมมนาทางการตลาด

Seminar in Marketing

3 **

ตล. 424*

MK 424

กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาด

Marketing Strategy and Marketing Planning

3 **

ตล. 428*

MK 428

การตลาดดิจิทัล

Digital Marketing

3 **

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15 หน่วยกิต)

นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเฉพาะด้าน-เลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้

ตล. 322

MK 322

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Customer Relationship Management

3

ตล. 323

MK 323

การจัดการตราสินค้า

Brand Management

3

ตล. 324

MK 324

การจัดการขาย

Sales Management

3

ตล. 325

MK 325

การตลาดสินค้าแฟชั่น

Fashion Marketing

3

ตล. 326

MK 326

การจัดการโฆษณาและบริษัทตัวแทน

Advertising and Agency Management

3

ตล. 327

MK 327

การจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง

Purchasing and Negotiations

3

ตล. 328

MK 328

การตลาดบริการ

Services Marketing

3

ตล. 329

MK 329

การฝึกงานด้านการตลาด

Marketing Internship

3

ตล. 411

MK 411

การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก

International and Global Marketing

3

ตล. 412

MK 412

การจัดกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์

Event Marketing and Public Relations

3

ตล. 413

MK 413

การตลาดทางตรง

Direct Marketing

3

ตล. 415

MK 415

ประเด็นปัจจุบันทางการตลาด

Current Issues in Marketing

3

ตล. 416

MK 416

การตลาดกีฬา

Sports Marketing

3

ตล. 417

MK 417

การจัดการค้าปลีก

Retailing Management

3

ตล. 419

MK 419

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด

Quantitative Analysis in Marketing

3

ตล. 422

MK 422

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

Sales Promotion Strategies

3

ตล. 423

MK 423

การตลาดระหว่างธุรกิจ

Business-to-Business Marketing

3

ตล. 425

MK 425

การศึกษาเฉพาะบุคคล

Independent Study

3

ตล. 426

MK 426

การตลาดธุรกิจบันเทิง

Entertainment Marketing

3

ตล. 427

MK 427

การตลาดเชิงนวัตกรรม

Marketing for Innovation

3

ตล. 429

MK 429

การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

Marketing for Hospitality Business

3

จก. 325

MG 325

การฝึกงานด้านวิชาชีพ

Professional Internship

3

บธ. 325

BA 325

การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Internship

3

บม.417

HR 417

ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ

Business Professional Skills

 

3 **

หมายเหตุ * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

** รายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิตสำหรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง

ค. หมวดหวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต