สาขาวิชาการตลาด

business66


เรียนรู้หลักการตลาดอย่างลึกซึ้ง ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการวิเคราะห์ รวมถึงการเพิ่มทักษะในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์  (Creative Thinking) ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการตลาด เช่น การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ และยังศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถดำเนินงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการได้อย่างประสบความสำเร็จ

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ)

      สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยังศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

สาขาวิชาการตลาด (ภาคบ่าย)

      สาขาวิชาการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง เน้นการเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ คือ ศาสตร์แห่งการบริหารธุรกิจ และศิลปะในการบริการและบันเทิง มีการเรียนรู้หลักการตลาด พร้อมสอดแทรกกิจกรรมสร้างสรรค์ทางการตลาดของธุรกิจบริการและธุรกิจบันเทิง ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนจริง โดยกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์และคำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Social Responsibility) และเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่สร้างสรรค์สังคมอย่างชัดเจน ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจ รูปแบบการเรียนเน้นสร้างประสบการณ์ให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่โลกธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)

      สาขาวิชาการตลาด เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนทำงาน มุ่งเรียนรู้หลักการตลาดอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยังศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี โดยภาคพิเศษเอื้อประโยชน์ให้สามารถทำงานในขณะเดียวกันยังได้รับความรู้ทางการตลาดที่เพิ่มพูนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ