ผลงานนักศึกษา/รางวัล

ผลงานนักศึกษา

นางสาวอรจิรา เอื้ออวยชัย, นางสาวณัฐธิดา รินอินทร์, นางสาวปทิตตา บุญกาญจน์, นางสาวรัตน์สุดา บำรุงสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน

นางสาวสมฤทัย รามกุล, นางสาวปนัสยา เชษฐชาตรี, นายชุติพล มหามงคลสกุล, นางสาวปัณชญา อุ่นพันธ์หริ่น ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน

นายกัณต์ธร กลายสุข, นายเอกดนัย สง่าศรี, นายชุติชัย ฉัตรดีงาม, นายวิทวัส กุลวิจิตรรัตน์ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน

นางสาวบุศิตรา เลี้ยงเจริญ เข้ารับประทานรางวัลเทพกินรี ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน จากหม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 25559 ณ ห้องประชุมอาคารรักตะกษิฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายกรกช ฉ่ำกระมล ได้รับคัดเลือดจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาเด็กและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ASEAN – India Student Exchange Programme 2015