แผนการศึกษา (Degree Plan)

คณะบริหารธุรกิจ

ภาควิชาการจัดการ

 

ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN001 English for Everyday Communication 3 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3 3
LA102 Business Law 3 3
MA102 Business Mathematics 3 3
MK212 Marketing 3 3
รวม 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
AC200 Business Accounting 3 3
BA207 Statistical Analysis for Business Decisions 3 3
EN002 English for Social Communication 3 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3 3
MG112 Management 3 3
EN001 English for Everyday Communication
GE001 Thinking Skills for Learning
GE002 Citizenship and Social Dynamics
MA102 Business Mathematics
MK212 Marketing
รวม 18 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
AC200 Business Accounting
EN002 English for Social Communication
รวม 0 0

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EC201 Microeconomics 3 3
EN003 English for Global Communication 3 3
FI212 Business Finance 3 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
GE006 Asia and the Global Community 3 3
HR212 Human Resource Management 3 3
MG212 Production and Operations Management 3 3
รวม 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EC202 Macroeconomics 3 3
EN014 English for Exploring the World 3 3
FI222 Managerial Accounting 3 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World
GE006 Asia and the Global Community
GE005 Creative Leadership Skills 3 3
GE008 Health and Wellness for Life 3 3
LA102 Business Law
MG222 Entrepreneurship and Business Development 3 3
รวม 18 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
BA207 Statistical Analysis for Business Decisions
MG222 Entrepreneurship and Business Development
รวม 0 0

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CO301 Pre-Cooperative Education 3
EN331 Practical Business English 3 3
GE005 Creative Leadership Skills
MG312 Knowledge Management and Learning Organization 3 3
MG314 Digital Application for Management 3 3
MG319 Global Business Strategy 3 3
xxxx Major Electives 1 Course 3
รวม 15 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN332 Professional Business English 3 3
LA301 Taxation 3 3
MG321 Management Planning and Control 3 3
MG322 Business Research 3 3
MG323 Leadership and Team Development 3 3
MG422 Business Ethics & Corporate Social Responsibility 3
xxxx Major Electives 1Course 3
รวม 18 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
xxxx Free Electives 1 Course 3
xxxx Free Electives 1 Course 3
รวม 0 6

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE008 Health and Wellness for Life
HR417 Business Professional Skills 3 3
MG411 Digital Business Management 3 3
MG414 Supply Chain and Logistics Management 3 3
MG421 Seminar in Modern Business Management 3
MG424 Strategic Management 3 3
xxxx Major Electives 1Course 3
รวม 15 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
MG421 Seminar in Modern Business Management 3
MG422 Business Ethics and Corporate Social Responsibility 3
xxxx Free Electives 1Course 3
xxxx Free Electives 1Course 3
xxxx Major Electives 1Course 3
MG430 Cooperative Education 9
รวม 15 9