รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

อก. 001

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3

อก. 002

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3

อก. 003

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)

ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3

ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3

ศท. 003

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3

ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3

กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)

ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3

ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3

ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3


ข.หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (54 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาบัญชี

บช. 200

AC 200

การบัญชีธุรกิจ

Business Accounting

3

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

ศศ. 201

EC 201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

Microeconomics

3

ศศ. 202

EC 202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

Macroeconomics

3

กลุ่มวิชากฎหมาย

กม. 102

LA 102

กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3

กม. 301

LA 301

การภาษีอากร

Taxation

3

กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ

คณ. 102

MA 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

Business Mathematics

3

บธ. 207

BA 207

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

Statistical Analysis for Business Decisions

3

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

จก. 112

MG 112

การจัดการ

Management

3

กง. 212

FI 212

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3

กง. 222

FI 222

การบัญชีบริหาร

Managerial Accounting

3

ตล. 212

MK 212

การตลาด

Marketing

3

บม. 212

HR 212

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

3

จก. 212

MG 212

การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน

Production and Operations Management

3

จก. 222

MG 222

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ

Entrepreneurship and Business Development

3

จก. 424
MG 424

การบริหารเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3 *

กลุ่มวิชาภาษา

อก. 014

EN 014

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก

English for Exploring the World

3

อก. 331

EN 331

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ

Practical Business English

3

อก. 332

EN 332

ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ

Professional Business English

3

กลุ่มวิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

จก. 312

MG 312

การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

Knowledge Management and Learning Organization

3

จก. 314

MG 314

การใช้ดิจิทัลเพื่อการจัดการ

Digital Application for Management

3

จก. 319

MG 319

กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก

Global Business Strategy

3

จก. 321

MG 321

การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ

Management Planning and Control

3

จก. 322

MG 322

การวิจัยธุรกิจ

Business Research

3 *

จก. 323

MG 323

ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน

Leadership and Team Development

3

จก. 411

MG 411

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Management

3 *

จก. 414

MG 414

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

Supply Chain and Logistics Management

3 *

จก. 421

MG 421

สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Seminar in Modern Business Management

3 *

จก. 422

MG 422

จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

Business Ethics and Corporate Social Responsibility

3 *

กลุ่มวิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต)

นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอก-เลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

จก. 311

MG 311

การจัดการองค์การและปัจเจกบุคคล

Management of Organizations and Individuals

3

จก. 315

MG 315

การจัดการระบบการให้บริการ

Service Operations Management

3

จก. 316

MG 316

การจัดการสำนักงาน

Administrative Office Management

3

จก. 317

MG 317

การต่อรองทางธุรกิจ

Business Negotiation

3

จก. 318

MG 318

การจัดการความขัดแย้ง

Conflict Management

3

จก. 320

MG 320

การจัดการภาวะวิกฤติ

Crisis Management

3

จก. 324

MG 324

การจัดการธุรกิจในครอบครัว

Family Business Management

3

จก. 325

MG 325

การฝึกงานด้านวิชาชีพ

Professional Internship

3

จก. 326

MG 326

การจัดการสินค้าและคลังสินค้า

Inventory and Warehouse Management

3

จก. 327

MG 327

การสื่อสารในองค์การ

Organization Communication

3

จก. 328

MG 328

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation and Technology Management

3

จก. 331

MG 331

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Entrepreneurship

3 (0 – 9 – 0)

จก. 333

MG 333

การจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

Risk and Change Management

3

จก. 412

MG 412

การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

Quality and Productivity Management

3

จก. 413

MG 413

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ

Quantitative Analysis for Management

3

จก. 415

MG 415

ประเด็นปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Current Issues in Modern Business Management

3

จก. 418

MG 418

ประสบการณ์ทางธุรกิจ

Business Experience

3

จก. 423

MG 423

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information Systems

3

จก. 425

MG 425

การศึกษาเฉพาะบุคคล

Independent Study

3

จก 427

MG 427

การบริหารโครงการ

Project Management

3

จก. 430

MG 430

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

3

จก. 440

MG 440

เกมหมากล้อม (โกะ): การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

Go: The Strategic Thinking Skill

3

สศ. 301

CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา

Pre-Cooperative Education

3

บธ. 325

BA 325

การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Internship

3

บม. 417

HR 417

ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ

Business Professional Skills

3

หมายเหตุ * รายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิตสำหรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต

1) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2) วิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาการจัดการ ที่เปิดสอนให้สาขาวิชาอื่นๆ เลือกเรียน คือ วิชา จก. 101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

จก. 101

MG 101

ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

Introduction to Business

3