โครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อ  (ไทย) บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ        9     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ     15     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก       6     หน่วยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   99  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน     54     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ     30     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก      15     หน่วยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   135  หน่วยกิต