โอกาสในการประกอบอาชีพ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปประกอบอาชีพในสายงานโลจิสติกส์ได้ เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบการผลิตหรือการกระจายสินค้า นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Logistics Analyst) หรือรับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการให้บริการโลจิสติกส์ เป็นต้น