สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการโลจิสติกส์ ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจปัจจุบัน  เพราะเป็นศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เป็นกลไกสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เราจึงเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน  ทั้งการวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการโลจิสติกส์ แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กรต่างๆ  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และก้าวไปพร้อมๆ กับวิทยาการอันทันสมัย พร้อมเสริมประสบการณ์จริงจากองค์กรชั้นนำ อาทิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร  บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 

ภาคปกติ   

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะทำให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์การบริหารและจัดการองค์การที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นำหลักการบริหารทางด้านการจัดการผลิตและการบริหารด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริหารและจัดการองค์กร โดยเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในภาครัฐและเอกชน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการจัดการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่ง กิจกรรมการส่งมอบสินค้าแบบทันเวลา (Just in time) กิจกรรมการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า (Inventory and warehouse) กิจกรรมการกระจายสินค้าและบริการไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มผลผลิต (การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลาและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสินค้านั้นจะต้องปลอดภัยและไม่เสียหาย ทั้งยังประหยัดต้นทุนและพลังงานในการขนส่ง รวมถึงการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ และรวมไปถึงกิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรและการพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

ภาคบ่าย

      หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะทำให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์การบริหารและจัดการองค์การที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นำหลักการบริหารทางด้านการจัดการผลิตและการบริหารด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริหารและจัดการองค์กร โดยเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในภาครัฐและเอกชน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการจัดการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่ง กิจกรรมการส่งมอบสินค้าแบบทันเวลา (Just in time) กิจกรรมการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า (Inventory and warehouse) กิจกรรมการกระจายสินค้าและบริการไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มผลผลิต (การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลาและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสินค้านั้นจะต้องปลอดภัยและไม่เสียหาย ทั้งยังประหยัดต้นทุนและพลังงานในการขนส่ง รวมถึงการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ และรวมไปถึงกิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรและการพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ