แผนการศึกษา (Degree Plan)

คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ภาควิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE001 Thinking Skills for Learning 3
EN001 English for Everyday Communication 3
AC200 Business Accounting 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3
MA102 Business Mathematics 3
MK212 Marketing 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN002 English for Social Communication 3
FI212 Business Finance 3
FI312 Financial Market and Institutions 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
LA102 Business Law 3
MG112 Management 3
รวม 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
   
   
รวม  

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
BA207 Statistical Analysis for Business Decisions 3
EC201 Microeconomics 3
EN003 English for Global Communication 3
FI222 Managerial Accounting 3
FIP211 Foundation of Financial Planning 3
GE006 Asia and the Global Community 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EC202 Macroeconomics

3

EN014 English for Exploring the World

3

FIP221 Principles of Investment

3

FIP222 Financial Reporting Analysis

3

GE005 Creative Leadership Skills

3

GE008 Health and Wellness for Life

3

รวม

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
   
   
รวม  

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN331 Practical Business English 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
FIP312 Investment Planning 3
FIP313 Insurance Planning 3
FIP323 Economics for Financial Planning 3
FIPXXX วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN332 Professional business English 3
FIP314 Retirement Planning 3
FIP324 Financial, Banking and Securities Law 3
FIPXXX วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา 3
MG222 Entrepreneurship and Business Development 3
XXXX วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3
  รวม 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
   
   
รวม  

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
FIP415 Tax and Estate Planning 3
FIP416 Integrated Financial Plan Construction 3
FIP425 Real Estate Finance and Investment 3
FIP426 Professional Skills for Financial and Investment Planner 3
FIPXXX วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา 3
XXXX วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3
  รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
FIP430 Cooperative Education 3
  รวม 3