รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (51 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบัญชี
บช. 200
AC 200
การบัญชีธุรกิจ
Business Accounting
3
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
ศศ. 201*
EC 201
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3
ศศ. 202*
EC 202
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3
กลุ่มวิชากฎหมาย
กม. 102
LA 102
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3
กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102
MA 102
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
Business Mathematics
3
บธ. 207*
BA 207
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions
3
กลุ่มวิชาภาษา
อก. 014*
EN 014
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก
English for Exploring the World
3
อก. 331*
EN 331
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
Practical Business English
3
อก. 332*
EN 332
ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
Professional Business English
3
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
จก. 112*
MG 112
การจัดการ
Management
3
กง. 212*
FI 212
การเงินธุรกิจ
Business Finance
3
กง. 222
FI 222
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3
กง. 312
FI 312
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Market and Institutions
3
ตล. 212*
MK 212
การตลาด
Marketing
3
จก. 222*
MG 222
การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development
3
กลุ่มวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
วกง. 211
FIP 211
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
Foundation of Financial Planning
3
วกง. 221
FIP 221
หลักการลงทุน
Principles of Investment
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (36 หน่วยกิต)
วกง. 222*
FIP 222
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Reporting Analysis
3
วกง. 312
FIP 312
การวางแผนการลงทุน
Investment Planning
3
FI 421
กง. 421
สัมมนาทางการเงิน
Strategic Financial Management
3
วกง. 313
FIP 313
การวางแผนประกันภัย
Insurance Planning
3
วกง. 314
FIP 314
การวางแผนวัยเกษียณ
Retirement Planning
3
วกง. 323*
FIP 323
เศรษฐศาสตร์สำหรับการวางแผนการเงิน
Economics for Financial Planning
3
วกง. 324
FIP 324
กฎหมายการเงิน การธนาคาร และหลักทรัพย์
Financial, Banking and Securities Law
3
วกง. 415
FIP 415
การวางแผนภาษีและการวางแผนมรดก
Tax and Estate Planning
3
วกง. 416
FIP 416
การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลแบบบูรณาการ
Integrated Financial Plan Construction
3
วกง. 425*
FIP 425
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Finance and Investment
3
วกง. 426*
FIP 426
ทักษะทางวิชาชีพสำหรับนักวางแผนการเงินและการลงทุน
Professional Skills for Financial and Investment Planner
3
วกง. 430
FIP 430
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (9 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาการลงทุน
วกง. 441
FIP 441
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
Securities Analysis and Portfolio Management
3
วกง. 442
FIP 442
ตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้
Fixed-Income Securities and Market
3
วกง. 443
FIP 443
ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์
Derivative Securities and Market
3
วกง. 444
FIP 444
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Management
3
วกง. 445
FIP 445
ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุน
Current Issues in Financial and Investment Planning
3
วกง. 446
FIP 446
การวางแผนการลงทุนขั้นสูง
Advanced Investment Planning
3
วกง. 447
FIP 447
ตลาดการเงินโลกและวิกฤติการเงิน
Global Financial Market and Financial Crises
3
กลุ่มวิชาการวางแผนการเงิน
วกง. 451
FIP  451
การวางแผนการเงินสำหรับครอบครัว
Family Financial Planning
3
วกง. 452
FIP  452
การเงินเชิงพฤติกรรมในการบริหารความมั่งคั่ง
Behavioral Finance in Wealth Management
3
วกง. 453
FIP  453
การตลาดสำหรับบริการทางการเงิน
Marketing for Financial Services
3
วกง. 454
FIP  454
ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา
Consultative Selling Skills
3
วกง. 455
FIP  455
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Technological Application in Personal Finance Planning
3
*หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา ชั่วโมง 6 ต่อสัปดาห์
* วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี