โอกาสในการประกอบอาชีพ

  • นักวางแผนการเงิน
  • ที่ปรึกษาการลงทุน
  • ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
  • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • วาณิชธนากร
  • ผู้จัดการกองทุน