โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(Bachelor of Business Administration Program in International Business Management)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ  (ไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (International Business Management)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.B.A. (International Business Management)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     135     หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกติ และแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6     หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ

99  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 54    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 30    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 15    หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี

6  หน่วยกิต