แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตร ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน)

ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EN 001 English for Everyday Communication 3
GE 001 Thinking Skills for Learning 3
GE 002 Citizenship and Social Dynamics 3
MK 212 Marketing 3
MA 102 Business Mathematics 3
LA 102 Business Law 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EN 002 English for Social Communication 3
AC 200 Business Accounting 3
MG 112 Management 3
BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions 3
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
IB 370 China in New Era (Major Elective 1) 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EN 003 English for Global Communication 3
HR 212 Human Resource Management 3
MG 212 Production and Operations Management 3
EC 201 Microeconomics 3
FI 212 Business Finance 3
CLC 111 Chinese for Communication I (Free Elective 1) 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EN 014 English for Exploring the World 3
EC 202 Macroeconomics 3
MG 222 Entrepreneurship and Business Development 3
FI 222 Managerial Accounting 3
GE 006 Asia and the Global Community 3
CLC 112 Chinese for Communication II (Free Elective 2) 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EN 331 Practical Business English 3
IB 321 International Business Management 3
IB 421 International Economics and Trade Policies 3
IB 470 Social and Business Etiquette in China (Major Elective 2) 3
GE 004 Technology and Innovation in the Future World 3
GE 008 Health and Wellness for Life 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

LA 301 Taxation 3
EN 332 Professional Business English 3
IB 322 International Financial Management 3
IB 323 International Marketing Strategies 3
IB 324 Cross Cultural Organization Management 3
IB 371 China Import and Export (Major Elective 3) 3
  รวม 18

ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MG 424 Strategic Management 3
IB  422 International Business Research 3
IB  426 International Supply Chain and Logistics Management     3
IB 471 Trade and Investment Regulations in China (Major Elective 4) 3
GE 005 Creative Leadership Skills 3
  รวม 15

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

IB 423 Seminar in International Business Management 3
IB 430 International Human Resource Management 3
IB 439 Technology for International Business Management 3
IB 472 Seminar in Chinese Business Issues (Major Elective 5) 3
  รวม 12

ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต